Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) sich
  2. (totožný původce a cíl děje) sichdenně se mýtsich täglich waschen
  3. (vyjádření vzájemnosti) einanderJsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.Podali si ruce.Sie schüttelten Hände.
  4. si (sám sobě) sichkoupit si autosich ein Auto kaufen
  5. (vyjádření trpného stavu) werdenTen dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.
  6. (neosobní vyjádření) manKaždý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.
  7. (vyjadřuje účast činitele na ději) sichpřidržovat se zábradlísich am Geländer festhalten
  8. se (nad hranici, nad obvyklou míru) sichO víkendu jsem se opět přejedla.Am Wochenende habe ich mich wieder übergessen.Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.

Vyskytuje se v

asimilovat se: asimilovat se s většinousich der Mehrheit anpassen

babrat se: babrat se s jídlemim Essen herumstochern

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádymit Freunden simsen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

mazlit se: Mazlila se se svými dětmi.Sie liebkoste ihre Kinder.

menší: mít s sebou menší částkueinen kleineren Betrag mithaben

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

milenka: scházet se s milenkousich mit der Geliebten treffen

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

naobědvat se: Naobědváš se s námi.Du wirst mit uns zu Mittag essen.

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

opozdit se: opozdit se s platboumit der Zahlung im Verzug sein

paktovat se: paktovat se s nepřítelemmit dem Feind paktieren

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

pohrát si: pohrát si s dětmimit Kindern spielen

pohrávat si: pohrávat si se zdravímmit der Gesundheit spielen

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

konsultieren: poradit se s lékařemeinen Arzt konsultieren

abschleppen: Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.

assoziieren: spojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínkyschöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziieren

begnügen: spokojit se s nejnutnějšímsich mit dem Nötigsten begnügen

decken: Můj názor se s tím jejím neshoduje.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.

einlassen: Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!

haben: Máš s sebou peníze?Hast du Geld bei dir?

liebkosen: mazlit se s malým dítětemein kleines Kind liebkosen

meinesgleichen: Stýkám se jen se sobě rovnými.Ich verkehre nur mit meinesgleichen.

Schicksal: smířit se s vlastním osudemsich mit seinem Schicksal abfinden

spielen: hrát si s panenkamimit Puppen spielen

unvermeidlich: smířit se s nevyhnutelnýmsich ins Unvermeidliche fügen

wenig: spokojit se s málemmit wenigem zufrieden sein

nést: nést s seboumít za následek mitbringen*, mit sich bringen*