Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) die Wahrheitčistá pravdareine Wahrheit
  2. (správný názor) die WahrheitTo je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.mít pravduRecht haben
  3. (skutečnost) die WahrheitTo snad není pravda!Das gibt's ja gar nicht!

Vyskytuje se v

být: Není-li pravda?Nicht wahr?

čirý: čirá pravdareine Wahrheit

dobrat se: dobrat se pravdyzur Wahrheit gelangen

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

holý: holá pravdanackte Wahrheit

hořký: hořká pravdabittere Wahrheit

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

mít: mít pravduRecht haben

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

odvěký: odvěká pravdaewige Wahrheit

opak: Pravý opak je pravdou.Ganz im Gegenteil.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

pouhý: říci pouhou pravdureine Wahrheit sagen

poznat: poznat pravdudie Wahrheit erkennen

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

strachovat se: Strachuje se říct pravdu.Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

úplný: Máš úplnou pravdu.Du hast völlig recht.

vyzvědět: vyzvědět pravdudie Wahrheit erkunden

zamlčet: zamlčet pravdudie Wahrheit verschweigen

zřejmý: zřejmá pravdaoffensichtliche Wahrheit

daleko: daleko od pravdyfern von der Wahrheit

ven: (vy)jít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

víno: Ve víně je pravda.Im Wein liegt die Wahrheit.

vyjít: vyjít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

du: Du hast Recht.Máš pravdu.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

forschen: nach der Wahrheit forschenpátrat po pravdě

lauter: Das ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

siegen: Die Wahrheit wird am Ende siegen.Pravda nakonec zvítězí.

überzeugen: j-n von der Wahrheit überzeugenpřesvědčit koho o pravdě

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

verschweigen: j-m die Wahrheit verschweigenzamlčet komu pravdu

vertragen: die Wahrheit nicht vertragenneunést pravdu

viel: In vielem hat sie Recht.V mnohém má pravdu.

vielleicht: Er hat vielleicht recht.Možná má pravdu.

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu

Wahrheit: Das entspricht nicht der Wahrheit.To není pravda.

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!

Wahrheit: Das ist die nackte Wahrheit.To je holá pravda.