Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (právní normy) das Rechttrestní právodas Strafrechtpodléhat mezinárodnímu právudem internationalen Recht unterliegenveškerá práva vyhrazenaalle Rechte vorbehaltenpráv. cizinecké právodas Fremdenrecht
  2. (oprávnění, nárok) das (An)Recht, die Berechtigung, die Befugnismít přednostní právoVorrecht habenvolební/hlasovací právodas Wahlrecht/Stimmrechtlidská právadie Menschenrechteprávo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildungkomu poskytnout právo azyluj-m Asylrecht gewähren
  3. práva hovor.(nauka) Jura, die Rechtswissenschaft, die Jurisprudenzvystudovat právaJura abschließen

Vyskytuje se v

administrátorský: výp. administrátorská právadie Administratorrechte

autorský: práv. autorské právodas Urheberrecht

dědický: dědické právodas Erbrecht

dědictví: právo na dědictvídas Erbrecht

existenční: existenční právodas Existenzrecht

kastovní: kastovní právodas Kastenrecht

konzulární: konzulární právodas Konsularrecht

lidský: lidská právadie Menschenrechte

liga: Liga pro lidská právadie Liga für Menschenrechte

mladistvý: práva mladistvýchdie Jugendrechte

nástupnický: nástupnické právodas Nachfolgerecht

nepsaný: práv. nepsané právodas Gewohnheitsrecht

občanský: práv. občanské právodas Zivilrecht

ochránce: ochránce lidských právder Menschenrechtsverteidiger

pěstní: pěstní právodas Faustrecht

provozovací: provozovací právodas Aufführungsrecht

provozovatelský: provozovatelská právadie Betreiberrechte

přednostní: přednostní právo na codas Vorzugsrecht auf etw.

stanný: stanné právodas Standrecht

užívací: užívací právodas Nutzungsrecht

vlastnický: práv. vlastnické právodas Eigentumsrecht

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

bojovník: bojovník za lidská právader Kämpfer für die Menschenrechte

dědičný: mít dědičné právo na coein angestammtes Recht auf etw. haben

exkluzivní: exkluzivní práva na codie Exklusivrechte auf etw.

minorita: práva národnostních minoritRechte der ethnischen Minderheiten

mocnářský: mocnářská právadie Monarchenrechte

náš, naše: naše práva a povinnostiunsere Rechte und Pflichten

nezadatelný: nezadatelná právaunveräußerliche Rechte

obhájkyně: obhájkyně ženských právdie Verteidigerin der Frauenrechte

obhajoba: právo na obhajobudas Recht auf Verteidigung

ochraňovat: ochraňovat lidská právadie Menschenrechte schützen

posvátný: respektovat posvátná právaheilige Rechte respektieren

pracující: práva a povinnosti pracujícíchdie Rechte und die Pflichten der Arbeitenden

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

razit: hist. právo razit mincedas Münzhoheit, das Münzrecht

rezervovat: rezervovat komu právoj-m das Recht vorbehalten

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

úmluva: úmluva o lidských právechdie Menschenrechtskonvention

veto: uplatnit právo vetavon seinem Vetorecht Gebrauch machen

aberkennen: odebrat komu právoj-m ein Recht aberkennen

Arbeitsrecht: pracovní právo studentůArbeitsrecht für Studenten

beanspruchen: domáhat se svého právasein Recht beanspruchen

denken: Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.

Experte: expert na pracovní právoein Experte in/für Arbeitsrecht

Freiheit: Požívá výsadních práv.Er genießt besondere Freiheiten.

glauben: Myslím, že jsem v právu.Ich glaube mich im Recht.

Recht: občanské/veřejné právodas bürgerliche/öffentliche Recht

sichern: zajistit si vysílací právosich ein Senderecht sichern

standrechtlich: koho zastřelit podle stanného právaj-n standrechtlich erschießen

verletzen: porušovat čí právaj-s Rechte verletzen

vorbehalten: vyhradit si právo co udělatsich das Recht vorbehalten, etw. zu tun

právo: trestní právodas Strafrecht