Hlavní obsah

pracující

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

almužna: für ein Almosen arbeitenpracovat za almužnu

: Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dohromady: mit j-m zusammen arbeitenpracovat dohromady s kým

hosteska: auf der Messe als Hostess arbeitenpracovat jako hosteska na veletrhu

ilegálně: illegal arbeiten, schwarzarbeitenilegálně pracovat

model: als Model(l) arbeitenpracovat jako model

mokro: in der Nässe arbeitenpracovat v mokru

načerno: schwarzarbeitenpracovat načerno

nevyčerpatelně: unerschöpflich arbeitennevyčerpatelně pracovat

ocelárna: im Stahlwerk arbeitenpracovat v ocelárně

odpoledne: den ganzen Nachmittag arbeitenpracovat celé odpoledne

ostošest: mit Volldampf arbeitenpracovat ostošest

plantáž: auf Plantagen arbeitenpracovat na plantážích

potravinářství: in der Nahrungsmittelindustrie arbeitenpracovat v potravinářství

pracující: die Rechte und die Pflichten der Arbeitendenpráva a povinnosti pracujících

prádelna: in einer Wäscherei arbeitenpracovat v prádelně

projekt: an einem Projekt arbeitenpracovat na projektu

přes, přese: Überstunden machenpracovat přes čas

příznačný: Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.Pracoval s příznačnou skromností.

různý: unter verschiedenen Bedingungen arbeitenpracovat za různých podmínek

řečnit: Schwatze nicht und arbeite!Neřečni a pracuj!

směna: in zwei Schichten arbeitenpracovat na dvě směny

soustavně: systematisch arbeiten/vorgehensystematicky pracovat/postupovat

spíkr: Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.Pracoval v televizi jako spíkr.

šachta: im Bergwerk arbeitenpracovat na šachtě

těžce: schwer arbeitentěžce pracovat

tlak: unter Druck arbeitenpracovat pod tlakem

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

vinice: im Weinberg arbeitenpracovat na vinici

vyspávat: Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.Pracuje v noci a ve dne vyspává.

zahrádka: im Garten arbeitenpracovat na zahrádce

zodpovědně: verantwortlich arbeitenzodpovědně pracovat

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

emsig: an etw. emsig arbeitenna čem pilně pracovat

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

halbtags: halbtags arbeitenpracovat na poloviční úvazek

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

als: Er arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

Garten: im Garten arbeitenpracovat na zahradě

Geld: Er lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

pausenlos: Er arbeitet pausenlos.Pracuje bez přestávek.

Staat: beim Staat arbeitenpracovat ve státní správě

tätig: als Lehrer tätig seinpracovat jako učitel

tun: Ich habe zu tun.Musím pracovat.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.

pracovat: mit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat rukama/hlavou