Hlavní obsah

právem

Příslovce

  • mit Recht, zu Recht, rechtensstěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenprávem se domáhat čehoetw. mit Recht anstrebenbýt právem spokojený s kým/čímmit j-m/etw. zu Recht zufrieden sein

Vyskytuje se v

právo: nauka Jura, die Rechtswissenschaft, die Jurisprudenzpráva

administrátorský: die Administratorrechtevýp. administrátorská práva

autorský: das Urheberrechtpráv. autorské právo

dědický: das Erbrechtdědické právo

dědictví: das Erbrechtprávo na dědictví

existenční: das Existenzrechtexistenční právo

kastovní: das Kastenrechtkastovní právo

konzulární: das Konsularrechtkonzulární právo

lidský: die Menschenrechtelidská práva

liga: die Liga für MenschenrechteLiga pro lidská práva

mladistvý: die Jugendrechtepráva mladistvých

nástupnický: das Nachfolgerechtnástupnické právo

nepsaný: das Gewohnheitsrechtpráv. nepsané právo

občanský: das Zivilrechtpráv. občanské právo

ochránce: der Menschenrechtsverteidigerochránce lidských práv

pěstní: das Faustrechtpěstní právo

provozovací: das Aufführungsrechtprovozovací právo

provozovatelský: die Betreiberrechteprovozovatelská práva

přednostní: das Vorzugsrecht auf etw.přednostní právo na co

stanný: das Standrechtstanné právo

užívací: das Nutzungsrechtužívací právo

vlastnický: das Eigentumsrechtpráv. vlastnické právo

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

bojovník: der Kämpfer für die Menschenrechtebojovník za lidská práva

dědičný: ein angestammtes Recht auf etw. habenmít dědičné právo na co

exkluzivní: die Exklusivrechte auf etw.exkluzivní práva na co

minorita: Rechte der ethnischen Minderheitenpráva národnostních minorit

mocnářský: die Monarchenrechtemocnářská práva

náš, naše: unsere Rechte und Pflichtennaše práva a povinnosti

neprávem: zu Unrecht verurteilter Menschneprávem odsouzený člověk

nezadatelný: unveräußerliche Rechtenezadatelná práva

obhájkyně: die Verteidigerin der Frauenrechteobhájkyně ženských práv

obhajoba: das Recht auf Verteidigungprávo na obhajobu

ochraňovat: die Menschenrechte schützenochraňovat lidská práva

posvátný: heilige Rechte respektierenrespektovat posvátná práva

pracující: die Rechte und die Pflichten der Arbeitendenpráva a povinnosti pracujících

razit: das Münzhoheit, das Münzrechthist. právo razit mince

rezervovat: j-m das Recht vorbehaltenrezervovat komu právo

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva

úmluva: die Menschenrechtskonventionúmluva o lidských právech

veto: von seinem Vetorecht Gebrauch machenuplatnit právo veta

aberkennen: j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo

Arbeitsrecht: Arbeitsrecht für Studentenpracovní právo studentů

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

Experte: ein Experte in/für Arbeitsrechtexpert na pracovní právo

Freiheit: Er genießt besondere Freiheiten.Požívá výsadních práv.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

sichern: sich ein Senderecht sichernzajistit si vysílací právo

standrechtlich: j-n standrechtlich erschießenkoho zastřelit podle stanného práva

verletzen: j-s Rechte verletzenporušovat čí práva

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

právem: sich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenstěžovat si na koho/co plným právem