Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (právní normy) das Rechttrestní právodas Strafrechtpodléhat mezinárodnímu právudem internationalen Recht unterliegenveškerá práva vyhrazenaalle Rechte vorbehaltenpráv. cizinecké právodas Fremdenrecht
  2. (oprávnění, nárok) das (An)Recht, die Berechtigung, die Befugnismít přednostní právoVorrecht habenvolební/hlasovací právodas Wahlrecht/Stimmrechtlidská právadie Menschenrechteprávo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildungkomu poskytnout právo azyluj-m Asylrecht gewähren
  3. práva hovor.(nauka) Jura, die Rechtswissenschaft, die Jurisprudenzvystudovat právaJura abschließen

Vyskytuje se v

administrátorský: die Administratorrechtevýp. administrátorská práva

autorský: das Urheberrechtpráv. autorské právo

dědický: das Erbrechtdědické právo

dědictví: das Erbrechtprávo na dědictví

existenční: das Existenzrechtexistenční právo

kastovní: das Kastenrechtkastovní právo

konzulární: das Konsularrechtkonzulární právo

lidský: die Menschenrechtelidská práva

liga: die Liga für MenschenrechteLiga pro lidská práva

mladistvý: die Jugendrechtepráva mladistvých

nástupnický: das Nachfolgerechtnástupnické právo

nepsaný: das Gewohnheitsrechtpráv. nepsané právo

občanský: das Zivilrechtpráv. občanské právo

ochránce: der Menschenrechtsverteidigerochránce lidských práv

pěstní: das Faustrechtpěstní právo

provozovací: das Aufführungsrechtprovozovací právo

provozovatelský: die Betreiberrechteprovozovatelská práva

přednostní: das Vorzugsrecht auf etw.přednostní právo na co

stanný: das Standrechtstanné právo

užívací: das Nutzungsrechtužívací právo

vlastnický: das Eigentumsrechtpráv. vlastnické právo

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

bojovník: der Kämpfer für die Menschenrechtebojovník za lidská práva

dědičný: ein angestammtes Recht auf etw. habenmít dědičné právo na co

exkluzivní: die Exklusivrechte auf etw.exkluzivní práva na co

minorita: Rechte der ethnischen Minderheitenpráva národnostních minorit

mocnářský: die Monarchenrechtemocnářská práva

náš, naše: unsere Rechte und Pflichtennaše práva a povinnosti

nezadatelný: unveräußerliche Rechtenezadatelná práva

obhájkyně: die Verteidigerin der Frauenrechteobhájkyně ženských práv

obhajoba: das Recht auf Verteidigungprávo na obhajobu

ochraňovat: die Menschenrechte schützenochraňovat lidská práva

posvátný: heilige Rechte respektierenrespektovat posvátná práva

pracující: die Rechte und die Pflichten der Arbeitendenpráva a povinnosti pracujících

právem: sich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenstěžovat si na koho/co plným právem

razit: das Münzhoheit, das Münzrechthist. právo razit mince

rezervovat: j-m das Recht vorbehaltenrezervovat komu právo

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva

úmluva: die Menschenrechtskonventionúmluva o lidských právech

veto: von seinem Vetorecht Gebrauch machenuplatnit právo veta

aberkennen: j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo

Arbeitsrecht: Arbeitsrecht für Studentenpracovní právo studentů

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

Experte: ein Experte in/für Arbeitsrechtexpert na pracovní právo

Freiheit: Er genießt besondere Freiheiten.Požívá výsadních práv.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

sichern: sich ein Senderecht sichernzajistit si vysílací právo

standrechtlich: j-n standrechtlich erschießenkoho zastřelit podle stanného práva

verletzen: j-s Rechte verletzenporušovat čí práva

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

právo: das Strafrechttrestní právo