Hlavní obsah

neurčitě

Příslovce

  • unbestimmtneurčitě si vzpomínat na koho/cosich an j-n/etw. unbestimmt erinnern

Vyskytuje se v

člen: bestimmter Artikelurčitý člen

hledisko: etw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilenposuzovat co z určitého hlediska

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

smlouva: der Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertragpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou

určitý: bestimmter Artikelling. určitý člen

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

číslovka: unbestimmte Zahlwörterneurčité číslovky

muset: Das muss er sein.To musí být určitě on.

neurčitý: ein Mann von unbestimmtem Altermuž neurčitého věku

přisoudit: einem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechenpřisoudit člověku určité vlastnosti

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

zcela: ganz bestimmtzcela určitě

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

undeutlich: sich undeutlich ausdrückenneurčitě se vyjádřit

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

Dauer: auf/für unbestimmte Dauerna dobu neurčitou

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

neurčitě: sich an j-n/etw. unbestimmt erinnernneurčitě si vzpomínat na koho/co