Hlavní obsah

stimmen

Sloveso

  1. souhlasit, shodovat se, být pravdaDas Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.
  2. souhlasit, být v pořádkuDie Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!
  3. stimulovat, naladit optimisticky ap.
  4. hlasovatmit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/protifür/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta
  5. (na)ladit kytaru ap.

Vyskytuje se v

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!

Richtung: Die Richtung stimmt.Podstata je správná., Směr je správný.

für: für die Opposition stimmenhlasovat pro opozici

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

enthalten: Er enthielt sich der Stimme.Zdržel se hlasování.

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

Stimme: die Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti

Stimme: seine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

versöhnlich: versöhnlich gestimmt seinbýt smířlivě naladěn

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu

hlas: první hlasdie erste Stimme

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

ladit: ladit housleeine Geige stimmen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

melodický: mít melodický hlaseine melodische Stimme haben

mužský: mužský hlasmännliche Stimme

nepřítomný: nepřítomný hlaseine absente Stimme

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

polekaný: mít polekaný hlaseine erschrockene Stimme haben

poplašený: poplašený hlaserschrockene Stimme

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

povýšený: oslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rozčílený: rozčílené hlasyaufgeregte Stimmen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozzlobený: rozzlobený hlasverärgerte Stimme

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

souhlasit: To souhlasí.Das stimmt.

struna: naladit strunydie Saiten (nach)stimmen

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

tlumit: tlumit hlasdie Stimme dämpfen

úplně: Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.

vibrovat: Hlas jí vibruje.Ihre Stimme vibriert.

vyškolit: vyškolit hlasdie Stimme ausbilden

zastřený: zastřený hlasbelegte Stimme

zdržet se: zdržet se hlasovánísich der Stimme enthalten

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

zmohutnět: Jeho hlas zmohutněl.Seine Stimme wurde mächtig.

zmužnět: Jeho hlas zmužněl.Seine Stimme wurde mannhaft.

zradit: Zradil ho hlas.Seine Stimme versagte.

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken

zvážnět: Její hlas zvážněl.Ihre Stimme ist ernst geworden.