Hlavní obsah

stimmen

Sloveso

  1. souhlasit, shodovat se, být pravdaDas Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.
  2. souhlasit, být v pořádkuDie Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!
  3. stimulovat, naladit optimisticky ap.
  4. hlasovatmit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/protifür/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta
  5. (na)ladit kytaru ap.

Vyskytuje se v

genau: Přesně tak!, To souhlasí!(Stimmt) Genau!

Richtung: Podstata je správná., Směr je správný.Die Richtung stimmt.

stimmen: Správně!, Souhlasí!Stimmt!

für: hlasovat pro opozicifür die Opposition stimmen

Stimme: ztratit hlasdie Stimme verlieren

blechern: mít nakřáplý hlasblecherne Stimme haben

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

enthalten: Zdržel se hlasování.Er enthielt sich der Stimme.

haargenau: co navlas souhlasíetw. stimmt haargenau

heben: pozvednout hlasdie Stimme heben

klingen: Její hlas zní měkce.Ihre Stimme klingt sanft.

übereinstimmen: Souhlasíme s Vámi.Wir stimmen mit Ihnen überein.

versöhnlich: být smířlivě naladěnversöhnlich gestimmt sein

vibrieren: Třásl se jí lehce hlas.Ihre Stimme vibrierte leicht.

Zauber: kouzlo jejího hlasuder Zauber ihrer Stimme

hlas: první hlasdie erste Stimme

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

ladit: ladit housleeine Geige stimmen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

melodický: mít melodický hlaseine melodische Stimme haben

mužský: mužský hlasmännliche Stimme

nepřítomný: nepřítomný hlaseine absente Stimme

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

polekaný: mít polekaný hlaseine erschrockene Stimme haben

poplašený: poplašený hlaserschrockene Stimme

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

povýšený: oslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rozčílený: rozčílené hlasyaufgeregte Stimmen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozzlobený: rozzlobený hlasverärgerte Stimme

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

souhlasit: To souhlasí.Das stimmt.

struna: naladit strunydie Saiten (nach)stimmen

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

tlumit: tlumit hlasdie Stimme dämpfen

úplně: Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.

vibrovat: Hlas jí vibruje.Ihre Stimme vibriert.

vyškolit: vyškolit hlasdie Stimme ausbilden

zastřený: zastřený hlasbelegte Stimme

zdržet se: zdržet se hlasovánísich der Stimme enthalten

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

zmohutnět: Jeho hlas zmohutněl.Seine Stimme wurde mächtig.

zmužnět: Jeho hlas zmužněl.Seine Stimme wurde mannhaft.

zradit: Zradil ho hlas.Seine Stimme versagte.

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken

zvážnět: Její hlas zvážněl.Ihre Stimme ist ernst geworden.

Besen: Ať se propadnu, jestli je to pravda!Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!