Hlavní obsah

jiná

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

mezi: mezi jinýmunter anderem

mimo: mimo jinéunter anderem

slovo: jinými slovy ...mit anderen Worten ...

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

dnes: Dnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

jiný: někdo jinýjemand anderer

kromě: kromě jinéhoaußerdem, überdies

možnost: mít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nejiný: s nejiným výsledkemmit gleichem/demselben Ergebnis

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

ozkoušet (si): ozkoušet jiný receptein anderes Rezept probieren

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

program: přepnout na jiný programauf einen anderen Kanal umschalten

přejít: přejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln

přemístit se: Přemístili se do jiné restaurace.Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.

přepnout: přepnout (televizi) na jiný program(den Fernseher) auf ein anderes Programm umschalten

přeřadit: přeřadit dítě do jiné školydas Kind umschulen

přesedlat: přesedlat na jiný oborauf ein anderes Fach umsatteln

přeskočit: Přeskočil na jiné téma.Er sprang auf ein anderes Thema über.

schválit: schválit jiný termíneinen anderen Termin genehmigen

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

víra: přestoupit na jinou víruzu einem anderen Glauben überwechseln

vydávat se: vydávat se za někoho jinéhosich für jemand anderen ausgeben

žádný: ty a žádná jinádu und keine andere

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

myšlenka: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

názor: být jiného názoruanderer Meinung sein

přijít: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

stav: být v jiném stavuin anderen Umständen sein

als: nic (jiného) než...nichts (anderes) als...

ander(er,e,es): jinými slovymit anderen Worten

ganz: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

neben: kromě jiných možnostíneben anderen Möglichkeiten

niemand: nikdo jinýniemand anders

Annahme: přijetí jiného jménadie Annahme eines anderen Namens

Ansicht: Byla jiného názoru.Sie war anderer Ansicht.

beimischen: přimíchat do barvy jinoueiner Farbe eine andere beimischen

bekehren: přivést koho k jinému názoruj-n zu einer anderen Meinung bekehren

bleiben: Nezbývá jiná možnost.Es bleibt keine andere Möglichkeit.

darüber: Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.

etwas: něco nového/jinéhoetwas Neues/anderes

Gedanke: Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.

umschreiben: převést částku na jiné kontoeinen Betrag auf ein anderes Konto umschreiben

umsetzen: přesadit žáka do jiné laviceeinen Schüler in eine andere Schulbank umsetzen

verziehen: přestěhovat se do jiného městain eine andere Stadt verzogen sein

Land: Jiný kraj, jiný mrav.Andere Länder, andere Sitten.

Sitte: Jiný kraj, jiný mrav.Andere Länder, andere Sitten.

načisto: die Aufgabe ins Reine abschreibenopsat úlohu načisto

odepsat: etw. von der Steuer abschreibenodepsat (si) co z daní

opsat: den Bericht ins Reine (ab)schreibenopsat zprávu načisto

abschreiben: von einem Mitschüler abschreibenopisovat od spolužáka