Hlavní obsah

jíst

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: pro zesílení ein und derselbe, ein und derselbigejeden a týž, jeden a tentýž

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

být: Wie alt ist sie?Kolik jí je?

dělat se: Es wird ihr übel.Dělá se jí špatně.

druhý: Sie haben sich gegenseitig angesehen.Dívali se jeden na druhého.

dva, dvě: einer von uns beidenjeden z nás dvou

chtít: Das Kind mag nicht essen.Dítě nechce jíst.

jediný: kein Einzigerani jeden jediný

jíst: mit den Händen essenjíst rukama

kolik: Wie alt ist sie?Kolik je jí let?

koulet se: Die Tränen rollen ihr über die Wangen.Slzy se jí koulejí po tváři.

ladit: Die Handtasche passt ihr zum Kleid.Kabelka jí ladí k šatům.

lahůdka: bloß Leckerbissen essenjíst samé lahůdky

mastit se: Ihre Haare fetten leicht.Mastí se jí vlasy.

mělký: von einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

nejeden, nejedna, nejedno: mancher von unsnejeden z nás

nevěřit: Er glaubte ihr kein Wort.Nevěřil jí ani slovo.

obvyklý: zur gewohnten Zeit essenjíst v obvyklou dobu

omdlení: Sie war einer Ohnmacht nahe.Bylo jí na omdlení.

ordinovat: Er hat ihr Ruhe verordnet.Ordinoval jí klid.

otřít se: Der Hund strich um ihre Hand.Pes se jí otřel o ruku.

plandat: Ihre breiten Hosenbeine schlottern.Široké nohavice jí plandají.

po: Antwortet nacheinander.Odpovídejte jeden po druhém.

podlomit: Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.Hrůza jí podlomila kolena.

podstrčit: Ihr wurde ein fremdes Kind unterschoben.Podstrčili jí cizí dítě.

povalovat se: Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.Oblečení se jí povaluje po zemi.

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

přes, přese: Sie schrien durcheinander.Křičeli jeden přes druhého.

přespříliš: allzu viel essenjíst přespříliš

puknout: Ihr Herz war vor Leid gebrochen.přen. Žalem jí puklo srdce.

ráz: Er trank das Bier in einem Zug aus.Vypil pivo na jeden ráz.

rozepínat se: Die Ohrringe gehen von selbst auf.Rozepínají se jí náušnice.

rozmanitý: abwechslungsreiche Ernährung zu sich nehmenjíst rozmanitou stravu

rozplývat se: Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge.Bonbón se jí rozplývá na jazyku.

rozvazovat se: Die Schleife in ihrem Haar löst sich.Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.

rozzářit se: Ihre Augen strahlten freudig auf.Oči se jí rozzářily radostí.

sevřít: Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.Strach jí sevřel hrdlo.

sevřít se: Ihr Herz hat sich vor Trauer zusammengekrampft.Srdce se jí sevřelo lítostí.

smeknout se: Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.Prsten se jí smekl z prstu.

snídaně: etw. zum Frühstück essenjíst co k snídani

spěch: in Eile essenjíst ve spěchu

splývat: Die Haare wallen ihr bis auf die Schulter herab.Vlasy jí splývají až na ramena.

syrový: rohes Gemüse essenjíst syrovou zeleninu

tryskat: Tränen sprudeln aus ihren Augen.Z očí jí tryskají slzy.

udělat se: Es wurde ihr unwohl.Udělalo se jí nevolno.

ulevit se: Sie weinte sich aus und fühlte sich erleichtert.Vyplakala se a ulevilo se jí.

ulitý: Das Kleid sitzt wie angegossen.Šaty jí padnou jako ulité.

utrhnout: Er hat für sie einen Löwenzahn gepflückt.Utrhl jí pampelišku.

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

vibrovat: Ihre Stimme vibriert.Hlas jí vibruje.

vlát: Ihre Haare wehten im Wind.Vlasy jí vlály ve větru.

vrtat: Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.Jeho slova jí vrtala hlavou.

vtisknout: Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.Vtiskl jí polibek na čelo.

vůbec: Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.Je to jeden z nejlepších herců vůbec.

vyklouznout: Das Messer ist ihr aus der Hand gerutscht.Nůž jí vyklouzl z ruky.

vyklubat se: Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.Vyklubal se jí první zub.

vyrvat: Der Dieb entriss ihr die Handtasche.Zloděj jí vyrval kabelku.

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

vytrysknout: Tränen schossen ihr in die Augen.Vytryskly jí slzy.

vzedmout se: Ihre Brust schwoll vor Stolz.přen. Hruď se jí vzedmula pýchou.

za: hintereinanderstehenstát jeden za druhým

zabodnout se: Ein Dorn bohrte sich in ihren Fuß ein.Trn se jí zabodl do nohy.

zaklepat: Es schüttelte ihn vor Kälte.Zaklepala jím zima.

zalíbit se: Der Pullover gefiel ihr.Svetr se jí zalíbil.

zalít se: Ihre Augen füllten sich mit Tränen.Oči se jí zalily slzami.

zářit: Ihre Augen strahlten vor Glück.Oči jí zářily štěstím.

zatřást: Es schüttelte ihn vor Kälte.Zatřásla jím zima.

zavlát: Das Haar wehte ihr um den Kopf.Vlasy jí zavlály kolem hlavy.

zdravě: gesund essenjíst zdravě

zešedivět: Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.Vlasy jí starostmi zešedivěly.

zjevit se: Ein Engel ist ihr im Traum erschienen.Ve snu se jí zjevil anděl.

zmodrat: Ihre Lippen wurden vor Kälte blau.Rty jí zimou zmodraly.

zprostředka: den Kuchen von der Mitte heraus essenjíst koláč zprostředka

zrudnout: Ihre Augen wurden vom Weinen rot.Oči jí pláčem zrudly.

žrádlo: Der Fraß ist nicht zum Essen.To žrádlo se nedá jíst.

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

panský: Herrenbrot essenjíst panský chléb

píseň: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

ráčit: nach Belieben essen/trinkenjíst/pít co hrdlo ráčí

zátah: etw. in einem Zug tunudělat co na jeden zátah

auf: auf eine Wochena jeden týden

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

voreinander: voreinander Angst habenmít jeden z druhého strach

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

anrennen: Es kam noch ein Kunde angerannt.Přiběhl ještě jeden zákazník.

anvertrauen: Er hat ihr eine Geldsumme anvertraut.Svěřil jí peníze.

auswärts: auswärts essenjíst mimo domov

beneiden: Sie ist nicht zu beneiden.Není jí co závidět.

bieten: Er bot ihr den Arm.Nabídnul jí rámě.

daneben: Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.

jeden, jedna, jedno: keinani jeden

dauern: Sie dauert mich.Je mi jí líto., Lituji ji.

einzig: kein Einzigerani jeden jediný

ergeben: Er ist ihr blind ergeben.Je jí slepě oddaný.

erschrecken: Ich erschrak vor ihr.Polekal jsem se jí., Polekala mě.

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

es: Es geht ihr gut.Daří se jí dobře.

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

fettig: fettiges Fleisch essenjíst tučné maso

flach: aus einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

Geleit: Er bot ihr sein Geleit.Nabídl jí svůj doprovod.

genießbar: Die Salami ist nicht mehr genießbar.Ten salám se už nedá jíst.

geraten: Unter ihren Händen gerät alles.Jí se daří vše.

gestehen: Er gestand ihr seine Liebe.Vyznal jí svou lásku.

ihr: Wir haben es ihr versprochen.Slíbili jsme jí to.

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

ineinander: die Töpfe ineinander setzennaskládat hrnce jeden do druhého

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

knapp: Sie war knapp 10 Jahre alt.Bylo jí skoro 10 let.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

manierlich: manierlich essenzpůsobně jíst

maßvoll: maßvoll trinken/essenpřiměřeně pít/jíst

quetschen: Der herabstürzende Balken quetschte ihr das Bein.Padající trám jí přiskřípl nohu.

reichen: Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.Kabát jí sahal až po kolena.

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

schmuggeln: Er schmuggelte ihr einen Zettel in die Tasche.Propašoval jí do tašky lístek.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

stehen: Die Bluse steht ihr.Halenka jí sluší.

umeinander: Ute und Martin kümmern sich umeinander.Ute a Martin se starají jeden o druhého.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

weiten: Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen.Hrůzou se jí zvětšovaly oči.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

zu: das Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech

zumute: Ihr ist zum Weinen zumute.Je jí do pláče.

zwei: Einer von euch zweien muss mitkommen.Jeden z vás dvou musí jít (s námi).

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.

gefrieren: Ihr gefror vor Entsetzen das Blut in den Adern.Hrůzou jí ztuhla krev v žilách.