Hlavní obsah

tento, hovor. tenhle

Vyskytuje se v

tento: bližší ze dvou dieser - jener, dieser - der datento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

příležitost: zu dieser Gelegenheitk této příležitosti

způsob: auf diese(r) Weisetímto způsobem

být: Das ist zu nichts zu gebrauchen.Tohle není k ničemu.

jasno: Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.Udělal jsem si v tomto problému jasno.

kolísat: In dieser Frage wankte er.V této otázce kolísal.

kulhat: Dieser Vergleich hinkt.Toto přirovnání kulhá.

nanic: Diese Angaben taugen nichts.Tyto údaje jsou nanic.

ošidit: Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.Tuto práci není možné ošidit.

podněcovat: Dieses Buch regt zum Nachdenken an.Tato kniha podněcuje k přemýšlení.

podstoupit: Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?Jsi toto riziko ochoten podstoupit?

pohlcovat: Dieses Material saugt Feuchtigkeit auf.Tento materiál pohlcuje vlhkost.

prodávat: Diese Ware verkauft sich gut.Tohle zboží se dobře prodává.

prolínat se: Diese zwei Methoden überschneiden sich.Tyto dvě metody se navzájem prolínají.

přednost: Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.

přeskočit: Wir überspringen diese Übung.Toto cvičení přeskočíme.

při: bei dieser Gelegenheitpři této příležitosti

přípoj: Dieser Schnellzug hat keinen Anschluss.Tento rychlík nemá přípoj.

rok: zu Beginn/am Ende dieses Jahreszačátkem/koncem tohoto roku

roztát: Nach diesen Worten taute sie auf.Po těchto slovech roztála.

roztrhat se: Dieser Stoff zerreißt leicht.Tato látka se snadno roztrhá.

slučovat: Diese Begriffe kann man nicht verbinden.Tyto pojmy nelze slučovat.

směr: In dieser Hinsicht hatte er Recht.V tomto směru měl pravdu.

spočívat: Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.Toto tvrzení spočívá na spekulacích.

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

umlčet: Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.Tímto prohlášením umlčel kritiku.

vepsat se: Diese Tat ging in die Geschichte ein.Tento čin se vepsal do dějin.

vést: Dieser Weg führt ins Dorf.Tato cesta vede do vsi.

vyblednout: Diese Fotos sind schon verblasst.Tyto fotky už vybledly.

vyhovovat: Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.

vymykat se: Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.Tento úkol se vymyká mým schopnostem.

vzpouzet se: Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.Vzpouzím se této myšlence.

zamknout se: Diese Tür schließt automatisch.Tyto dveře se automaticky zamknou.

zapít: Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.Tyto léky musíte pořádně zapít.

zaspat: In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.V tomto týdnu třikrát zaspal.

značit: Dieses Signal bezeichnet...Tento signál značí...

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

hier: von hier anod této doby

Hinsicht: in dieser Hinsichtpo této stránce

in: in diesem Buchv této knize

Jahr: dieses Jahrtento rok

nun: von nun abod tohoto okamžiku

ungeachtet: ungeachtet dieser Tatsachenavzdory této skutečnosti

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

bedienen: Wer bedient an diesem Tisch?Kdo obsluhuje u tohoto stolu?

beeinflussen: Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.Tento autor je ovlivněný Böllem.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

bestehen: Auf dieser Summe bestehe ich!Na této částce trvám!

betreffen: Diese Aufgabe betrifft jeden.Tento úkol se týká každého.

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

bewähren: Dieses Medikament hat sich bestens bewährt.Tento lék se výborně osvědčil.

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

bumsen: přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.

datieren: Der Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres.Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

dulden: Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung.Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.

durchleuchten: Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

eindringen: Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

Führung: Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.

geeignet: Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.Na tuto práci se nehodí.

gehen: Worum geht es in diesem Film?O co jde v tomto filmu?

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

gruseln: Es gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick.Při tomto pohledu se třese hrůzou.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

hervorrufen: Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.Tuto nemoc vyvolává virus.

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

lang: diese Straße langpodél této ulice

tamten: odkazuje na vzdálenější se dvou dieser - der datento - tamten