Hlavní obsah

hier

Příslovce

  1. zde, tu, tady na tomto místěhier obenzde nahořehier um die Ecketady za rohem
  2. von hier sein hovor.být/pocházet odtud
  3. zde v tomto časevon hier anod této doby

Vyskytuje se v

hier: být/pocházet odtudvon hier sein

Irrenhaus: Tady je to jako v blázinci.Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.

Kunde: Náš zákazník, náš pán.Hier ist der Kunde König.

Schlachtfeld: Tady to vypadá jako po boji!Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!

Taubenschlag: Je to tu jak v holubníku!Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

an: odtudvon hier an

dort: jednou tu, jednou tambald hier, bald dort

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

einrosten: Tady jenom zrezavíš.přen. Hier rostest du nur ein.

entbehren: Už ho zde nemůžeme postrádat.Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.

gefallen: Jak se ti tady líbí?Wie gefällt es dir hier?

halten: Nikdo tě tu nedrží.Es hält dich niemand hier.

hier sein: Včera tady ještě byl.Gestern war er noch hier.

hindurch: tudyhier hindurch

kommen: Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof?

mal: Tu máš, vyzkoušej moji tužku!Hier, probier mal meinen Stift!

riechen: Je tu cítit plyn.Hier riecht es nach Gas.

so: Je tady tak krásně!Es ist hier so schön!

spielen: Co se tady děje?přen., hovor. Was wird hier gespielt?

stimmen: Tady není něco v pořádku!Hier stimmt etwas nicht!

unterstehen: Tady můžeme v dešti stát.Hier können wir während des Regens unterstehen.

von: Čti odsud!Lies von hier ab!

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

wie: Jak se odsud dostanu na nádraží?Wie komme ich von hier aus zum Bahnhof?

wiederholen: Nechci tady opakovat její slova.Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!

halt: Stát! Tudy dále nemůžete!Halt! Hier können sie nicht durch!

báseň: Nevypravuj mi tady básně!Erzähl mir hier keine Märchen!

cizí: Jsem tu cizí.Ich bin hier fremd.

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

chvilka: Bude tu za chvilku.Er wird hier in einem Augenblick sein.

chybět: iron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.

obchodně: Jsem zde obchodně.Ich bin hier geschäftlich.

objevovat se: Objevuje se tu jen zřídka.Er erscheint hier nur selten.

odbočit: Zde odbočuje cesta k hradu.Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.

odstříhat: zde odstřihnouthier abtrennen

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

pracovně: Jsem zde pracovně.Ich bin hier dienstlich.

prášit se: Hrozně se tu práší.Es staubt hier sehr.

prdnout: Který prase si tady prdlo!Welches Schwein hat hier gefurzt!

radno: Není radno zde zůstávat.Es ist nicht ratsam, hier zu bleiben.

sem: Sem tam už taje sníh.Hier und da taut der Schnee schon.

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

smrad: Tady je strašný smrad!Hier stinkt's ja schrecklich!

správně: Jsem tu správně?Bin ich hier richtig?

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

strpět: Nestrpím ho tady.Ich kann ihn hier nicht leiden.

tady: Líbí se ti tady?Gefällt es dir hier?

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

třeba: Je třeba tu uklidit.Es ist notwendig, hier aufzuräumen.

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

tudy: Před chvílí prošli tudy.Vor einer Weile gingen sie hier durch.

většinou: Většinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

pes: Tady chcípl pes.Hier ist tote Hose.

pohřeb: expr. Je tu jak po pohřbu.Es herrscht hier Begräbnisstimmung.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

fort: Pryč (odtud)!Fort (von hier)!