Hlavní obsah

stání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (u soudu) der Gerichtsterminpráv. dostavit se k stánízum Gerichtstermin erscheinenpráv. první stáníerster Gerichtstermin
  2. (vzpřímená poloha těla) das Stehenmísto k stáníder Stehplatz
  3. (setrvání na místě) das (Still)Stehen, der Stillstanddopr. zákaz stáníeingeschränktes Haltverbot
  4. (pro zvířata ve stáji) der Stand, die Box

Vyskytuje se v

stát: trvat na něčem stehen* zu etw.stát (si)

fronta: in der Schlange stehenstát ve frontě

národnostní: der Nationalitätenstaatnárodnostní stát

následnický: der Nachfolgestaatnáslednický stát

neutrální: ein neutraler Staatneutrální stát

občan: der Staatsbürgerobčan státu

průmyslový: der Industriestaatprůmyslový stát

řeč: Das ist nicht der Rede wert!To nestojí za řeč!

spolkový: der Bundesstaatspolkový stát

stání: der Stehplatzmísto k stání

stát se: Gern geschehen!Rádo se stalo.

v, ve: stillstehen, strammstehenstát v pozoru

vidění: sehenswert seinstát za vidění

vnitřní: interne Angelegenheiten eines Staatesvnitřní záležitosti státu

zmínka: etw. verdient keine Erwähnungco nestojí za zmínku

aby: Nur nicht, dass ihm was zustößt!Aby se mu tak něco stalo!

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

bariéra: hinter der Barriere stehenstát za bariérou

centrálně: ein zentral gesteuerter Staatcentrálně řízený stát

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

copak: Was ist denn los?Copak se stalo?

cože: Was ist ihm passiert?Cože se mu stalo?

dál: Er steht ein Stück weiter.Stojí o kus dál.

hned: Er stand gleich daneben.Stál hned vedle.

hnutí: regungslos stehenstát bez hnutí

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

konkurent: ein starker Konkurrent werdenstát se silným konkurentem

mladý: ein junger Staatmladý stát

mnohonárodnostní: ein multinationaler Staatmnohonárodnostní stát

mocný: ein mächtiger Staatmocný stát

moct: Hier dürfen Sie nicht stehen.Tady nemůžete stát.

napravo: rechts vom Fenster stehenstát napravo od okna

něco: Das wird etwas kosten.To bude něco stát.

nedávno: Es ist neulich geschehen.hovor. Stalo se to teď nedávno.

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

nejistý: auf unsicheren Beinen stehenstát na nejistých nohou

německý: ehemalige deutsche Staaten DDR und BRDbývalé německé státy NDR a NSR

neštěstí: Es ist ein Unglück passiert.Stalo se neštěstí.

oběť: Er wurde Opfer von Taschendieben.Stal se obětí kapsářů.

obrana: die Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landesobrana města/státu/země

odkrytý: Freigelegte Malereien sind sehenswert.Odkryté malby stojí za vidění.

okolo: Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.Stál uprostřed, ostatní okolo.

pás: im Wasser bis zur Taille stehenstát ve vodě po pás

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

proti: Sie standen sich gegenüber.Stáli proti sobě.

průjezdní: der Transitstaat, der Durchfuhrstaatprůjezdní stát

před, přede: vor der Wahl stehenstát před volbou

představitel: der Hauptvertreter der Partei und des Staatesvedoucí představitel strany a státu

přímo: gerade stehenstát přímo

pult: hinter dem Ladentisch stehenstát za pultem

rád: Gern geschehen.Rádo se stalo.

rámec: innerhalb des Staatesv rámci státu

reprezentace: die Repräsentation des Staates/Betriebesreprezentace státu/podniku

sousední: der Nachbarstaat/die Nachbarstadtsousední stát/město

stráž: Wache stehenstát na stráži

svíčka: kerzengerade stehenstát rovně jako svíčka

špička: auf den Zehen stehenstát na špičkách

těsně: Sie standen eng nebeneinander.Stáli těsně vedle sebe.

uprostřed: in der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehenstát uprostřed náměstí

uznaný: staatlich anerkannte Feiertagestátem uznané svátky

úžas: stumm vor Staunen dastehenstát v němém úžasu

věřící: gläubig werdenstát se věřícím

vevnitř: innerhalb etw. Gen stehenstát vevnitř čeho

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

za: hintereinanderstehenstát jeden za druhým

záda: Sie standen Rücken an Rücken.Stáli zády k sobě.

zadluženost: Die Staatsverschuldung steigt.Zadluženost státu roste.

zástup: in Reihe stehenstát v zástupu

zvláštní: Es ist nichts Seltsames passiert.Nestalo se nic zvláštního.

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

židovský: der jüdische Staatžidovský stát

hřích: eine Sünde wert seinexpr. stát za hřích

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

kolébka: an der Wiege etw. Gen stehenpřen. stát u kolébky čeho

noha: auf wackeligen Beinen stehenstát na hliněných nohou

pendrek: einen Dreck wert seinstát za pendrek

pozadí: im Hintergrund etw. Dat stehenstát v pozadí čeho

přítěž: für j-n zur Last werdenstát se pro koho přítěží

rozum: Da bleibt einem der Verstand stehen.Zůstává nad tím rozum stát.

sloup: zur Salzsäule erstarrenzůstat stát jako solný sloup

tvář: j-m/etw. Auge in Auge gegenüberstehenstát tváří v tvář komu/čemu

tvrdý: wie ein Ölgötze dastehenstát jako tvrdé y

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

zůstávat: Da steht einem der Verstand still!Rozum nad tím zůstává stát!

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

ledig: eine ledige Mutter werdenstát se svobodnou matkou

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

süchtig: von Alkohol süchtig werdenstát se závislým na alkoholu

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

Brett: auf den Brettern stehenstát na prknech

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

dastehen: wie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

Gebiet: das Gebiet eines Landes/Staatesúzemí země/státu

gegenüber: Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

Gewissheit: Die Vermutung wurde zur Gewissheit.Předpoklad se stal skutečností.

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

irgendwas: Ist irgendwas?Stalo se něco?

kein, keine: Das Kleid hat kein 20 Euro gekostet.Ty šaty nestály ani 20 euro.

Kopf: Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.

kosten: Wie viel kostet es?Kolik to stojí?

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

Staat: einen Staat gründenzaložit stát

Stand: aus dem Stand springenskákat ze stoje

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

taugen: Das Buch taugt nichts.Ta kniha nestojí za nic.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

unentschlossen: Unentschlossen stand er vor der Tür.Nerozhodně stál přede dveřmi.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

Ursache: Keine Ursache!Není zač!, Rádo se stalo!

vor: vor dem Haus stehenstát před domem

vorkommen: Das kann mir nie vorkommen.To se mi nemůže nikdy stát.

warten: an der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

werden: Das Wasser wurde zu Eis.Z vody se stal led.

würdigen: j-n keines Grußes würdigennestát komu za pozdrav

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

zustoßen: Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.Doufejme, že se mu nic nestalo.

halt: Halt! Hier können sie nicht durch!Stát! Tudy dále nemůžete!

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).