Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stehenstát ve frontěin der Schlange stehenstát na strážiWache stehen
 2. (o předmětech) stehen, liegen
 3. (existovat) stehen
 4. (podporovat někoho) beistehen j-m, stehen zu j-m
 5. stát (si) (trvat na něčem) stehen zu etw.
 6. (přát si) stehen auf j-n/etw.
 7. hovor.(být napsáno) stehen

Nedokonavé sloveso

 1. (mít peněžitou cenu) kostenKolik to stojí?Wie viel kostet das?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) kosten
 3. (zasluhovat) wert seinZa pokus to stojí.Das ist eines Versuches wert.

Podstatné jméno, rod mužský

 • der Staatdostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhaltenSpojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

Vyskytuje se v

stát: trvat na něčem stehen* zu etw.stát (si)

fronta: in der Schlange stehenstát ve frontě

národnostní: der Nationalitätenstaatnárodnostní stát

následnický: der Nachfolgestaatnáslednický stát

neutrální: ein neutraler Staatneutrální stát

občan: der Staatsbürgerobčan státu

průmyslový: der Industriestaatprůmyslový stát

řeč: Das ist nicht der Rede wert!To nestojí za řeč!

spolkový: der Bundesstaatspolkový stát

stát se: Gern geschehen!Rádo se stalo.

v, ve: stillstehen, strammstehenstát v pozoru

vidění: sehenswert seinstát za vidění

vnitřní: interne Angelegenheiten eines Staatesvnitřní záležitosti státu

zmínka: etw. verdient keine Erwähnungco nestojí za zmínku

aby: Hoffentlich passiert ihm nichts!Aby se mu tak něco stalo!

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

bariéra: hinter der Barriere stehenstát za bariérou

centrálně: ein zentral gesteuerter Staatcentrálně řízený stát

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

copak: Was ist denn los?Copak se stalo?

cože: Was ist ihm passiert?Cože se mu stalo?

dál: Er steht ein Stück weiter.Stojí o kus dál.

hned: Er stand gleich daneben.Stál hned vedle.

hnutí: regungslos stehenstát bez hnutí

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

konkurent: ein starker Konkurrent werdenstát se silným konkurentem

mladý: ein junger Staatmladý stát

mnohonárodnostní: ein multinationaler Staatmnohonárodnostní stát

mocný: ein mächtiger Staatmocný stát

moct: Hier dürfen Sie nicht stehen.Tady nemůžete stát.

napravo: rechts vom Fenster stehenstát napravo od okna

něco: Das wird etwas kosten.To bude něco stát.

nedávno: Es ist neulich geschehen.hovor. Stalo se to teď nedávno.

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

nejistý: auf unsicheren Beinen stehenstát na nejistých nohou

německý: ehemalige deutsche Staaten DDR und BRDbývalé německé státy NDR a NSR

neštěstí: Es ist ein Unglück passiert.Stalo se neštěstí.

oběť: Er wurde Opfer von Taschendieben.Stal se obětí kapsářů.

obrana: die Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landesobrana města/státu/země

odkrytý: Freigelegte Malereien sind sehenswert.Odkryté malby stojí za vidění.

okolo: Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.Stál uprostřed, ostatní okolo.

pás: im Wasser bis zur Taille stehenstát ve vodě po pás

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

prd: Es ist voll Kacke.Stojí to za prd.

proti: Sie standen sich gegenüber.Stáli proti sobě.

průjezdní: der Transitstaat, der Durchfuhrstaatprůjezdní stát

před, přede: vor der Wahl stehenstát před volbou

představitel: der Hauptvertreter der Partei und des Staatesvedoucí představitel strany a státu

přímo: gerade stehenstát přímo

pult: hinter dem Ladentisch stehenstát za pultem

rád: Gern geschehen.Rádo se stalo.

rámec: innerhalb des Staatesv rámci státu

reprezentace: die Repräsentation des Staates/Betriebesreprezentace státu/podniku

sousední: der Nachbarstaat/die Nachbarstadtsousední stát/město

stráž: Wache stehenstát na stráži

svíčka: kerzengerade stehenstát rovně jako svíčka

špička: auf den Zehen stehenstát na špičkách

těsně: Sie standen eng nebeneinander.Stáli těsně vedle sebe.

uprostřed: in der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehenstát uprostřed náměstí

uznaný: staatlich anerkannte Feiertagestátem uznané svátky

úžas: stumm vor Staunen dastehenstát v němém úžasu

věřící: gläubig werdenstát se věřícím

vevnitř: innerhalb etw. Gen stehenstát vevnitř čeho

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

za: hintereinanderstehenstát jeden za druhým

záda: Sie standen Rücken an Rücken.Stáli zády k sobě.

zadluženost: Die Staatsverschuldung steigt.Zadluženost státu roste.

zástup: in Reihe stehenstát v zástupu

zvláštní: Es ist nichts Seltsames passiert.Nestalo se nic zvláštního.

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

židovský: der jüdische Staatžidovský stát

hřích: eine Sünde wert seinexpr. stát za hřích

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

kolébka: an der Wiege etw. Gen stehenpřen. stát u kolébky čeho

noha: auf wackeligen Beinen stehenstát na hliněných nohou

pendrek: einen Dreck wert seinstát za pendrek

pozadí: im Hintergrund etw. Dat stehenstát v pozadí čeho

přítěž: für j-n zur Last werdenstát se pro koho přítěží

rozum: Da bleibt einem der Verstand stehen.Zůstává nad tím rozum stát.

sloup: zur Salzsäule erstarrenzůstat stát jako solný sloup

tvář: j-m/etw. Auge in Auge gegenüberstehenstát tváří v tvář komu/čemu

tvrdý: wie ein Ölgötze dastehenstát jako tvrdé y

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

zůstávat: Da steht einem der Verstand still!Rozum nad tím zůstává stát!

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

ledig: eine ledige Mutter werdenstát se svobodnou matkou

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

süchtig: von Alkohol süchtig werdenstát se závislým na alkoholu

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

Brett: auf den Brettern stehenstát na prknech

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

dastehen: wie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

Gebiet: das Gebiet eines Landes/Staatesúzemí země/státu

gegenüber: Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

Gewissheit: Die Vermutung wurde zur Gewissheit.Předpoklad se stal skutečností.

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

irgendwas: Ist irgendwas?Stalo se něco?

kein, keine: Das Kleid hat keine 20 Euro gekostet.Ty šaty nestály ani 20 euro.

Kopf: Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.

kosten: Wie viel kostet es?Kolik to stojí?

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

Staat: einen Staat gründenzaložit stát

Stand: aus dem Stand springenskákat ze stoje

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

taugen: Das Buch taugt nichts.Ta kniha nestojí za nic.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

unentschlossen: Unentschlossen stand er vor der Tür.Nerozhodně stál přede dveřmi.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

Ursache: Keine Ursache!Není zač!, Rádo se stalo!

vor: vor dem Haus stehenstát před domem

vorkommen: Das kann mir nie vorkommen.To se mi nemůže nikdy stát.

warten: an der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

werden: Das Wasser wurde zu Eis.Z vody se stal led.

würdigen: j-n keines Grußes würdigennestát komu za pozdrav

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

zustoßen: Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.Doufejme, že se mu nic nestalo.

halt: Halt! Hier können sie nicht durch!Stát! Tudy dále nemůžete!

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

vonný: vonná látkader Duftstoff