Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stehenstát ve frontěin der Schlange stehenstát na strážiWache stehen
 2. (o předmětech) stehen, liegen
 3. (existovat) stehen
 4. (podporovat někoho) beistehen j-m, stehen zu j-m
 5. stát (si) (trvat na něčem) stehen zu etw.
 6. (přát si) stehen auf j-n/etw.
 7. hovor.(být napsáno) stehen

Nedokonavé sloveso

 1. (mít peněžitou cenu) kostenKolik to stojí?Wie viel kostet das?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) kosten
 3. (zasluhovat) wert seinZa pokus to stojí.Das ist eines Versuches wert.

Podstatné jméno, rod mužský

 • der Staatdostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhaltenSpojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

Vyskytuje se v

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

národnostní: národnostní státder Nationalitätenstaat

následnický: následnický státder Nachfolgestaat

neutrální: neutrální státein neutraler Staat

občan: občan státuder Staatsbürger

průmyslový: průmyslový státder Industriestaat

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

spolkový: spolkový státder Bundesstaat

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

v, ve: stát v pozorustillstehen, strammstehen

vidění: stát za viděnísehenswert sein

vnitřní: vnitřní záležitosti státuinterne Angelegenheiten eines Staates

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mladý: mladý státein junger Staat

mnohonárodnostní: mnohonárodnostní státein multinationaler Staat

mocný: mocný státein mächtiger Staat

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

oběť: Stal se obětí kapsářů.Er wurde Opfer von Taschendieben.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

odkrytý: Odkryté malby stojí za vidění.Freigelegte Malereien sind sehenswert.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

počátkem: Stalo se to počátkem jara.Es passierte zu Beginn des Frühlings.

prd: Stojí to za prd.Es ist voll Kacke.

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

průjezdní: průjezdní státder Transitstaat, der Durchfuhrstaat

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

rád: Rádo se stalo.Gern geschehen.

rámec: v rámci státuinnerhalb des Staates

reprezentace: reprezentace státu/podnikudie Repräsentation des Staates/Betriebes

sousední: sousední stát/městoder Nachbarstaat/die Nachbarstadt

stát se: stát se ředitelemDirektor werden

stát se: Co se stalo?Was ist passiert?

stát se: Nic se mu nestalo.Ihm ist nichts zugestoßen.

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

uznaný: státem uznané svátkystaatlich anerkannte Feiertage

úžas: stát v němém úžasustumm vor Staunen dastehen

věřící: stát se věřícímgläubig werden

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zadluženost: Zadluženost státu roste.Die Staatsverschuldung steigt.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

židovský: židovský státder jüdische Staat

hřích: expr. stát za hřícheine Sünde wert sein

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pendrek: stát za pendrekeinen Dreck wert sein

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren