Hlavní obsah

Stelle

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. místo nehody ap.Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.
 2. situace, místo
 3. bod, místo, část
 4. pasáž, úryvek, místoeine Stelle aus einem Buch herausschreibenvypsat (si) úryvek z knihy
 5. umístění, pořadí, místoan erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě
 6. mat.místo za nebo před desetinnou čárkou
 7. zaměstnání, (pracovní) místoeine Stelle antretennastoupit na místosich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo
 8. pracovní pozice, funkce vedoucího ap.
 9. instituce, úřad

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. an Stelle (na)místo v zastoupení
 2. auf der Stelle na místě, (i)hned, okamžitě
 3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten hovor.nehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Vyskytuje se v

Bein: j-m ein Bein stellennastavit komu nohu

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Hinterbein: sich auf die Hinterbeine stellenstavět se na zadní

Kopf: etw. Akk auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

Probe: j-n/etw. auf die Probe stellenpodrobit zkoušce, zkoušet koho/co

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Senkel: j-n in den Senkel stellenpostavit do latě koho

stellen: sich stellenpostavit se k oknu ap.

stellen: sich stellendělat (se), hrát

stellen: etw. Akk kalt stellendát co vychladit

stellen: sich stellenpřiznat se, jít se udat dobrovolně na policii

stellen: sich stellennarukovat (na vojnu)

stellen: sich stellenj-m/etw. postavit se komu/čemu

stellen: sich stellenzastávat stanovisko

stellen: auf sich (selbst) gestellt seinbýt odkázaný (sám) na sebe

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

stellen: eine Diagnose stellenstanovit diagnózu

stellen: j-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozici

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Antrag: Antrag auf Scheidung stellenpodat žádost o rozvod

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

Diagnose: eine Diagnose stellenstanovit diagnózu

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

Prognose: eine Prognose stellenstanovit prognózu

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

Ständer: das Fahrrad in den Ständer stellenpostavit kolo do stojanu

stellen: sich an die Tafel stellenpostavit se k tabuli

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!

stellen: sich auf die Zehenspitzen stellenpostavit se na špičky

stellen: Er hat den Tisch in die Ecke gestellt.Postavil stůl do rohu.

stellen: eine Uhr stellennařídit hodiny

stellen: sich krank stellendělat nemocného, simulovat

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

taub: sich taub stellendělat hluchého

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

vzhůru: obrátit co vzhůru nohamaetw. auf den Kopf stellen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

dávat: dávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

doprostřed: Postav se doprostřed!Stell dich in die Mitte!

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

chladit: dát chladitkalt stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

měnit: měnit zaměstnánídie Stelle(n) wechseln

meta: postavit se na metusich an die Markierung stellen

místo: Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

místo: známé místo v knizebekannte Stelle im Buch

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

nastavit: nastavit komu nohuj-m das Bein stellen

nastavit: nastavit si budíksich den Wecker stellen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

nemravný: mít nemravné požadavkyunsittliche Forderungen stellen