Hlavní obsah

Stelle

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. místo nehody ap.Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.
 2. situace, místo
 3. bod, místo, část
 4. pasáž, úryvek, místoeine Stelle aus einem Buch herausschreibenvypsat (si) úryvek z knihy
 5. umístění, pořadí, místoan erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě
 6. mat.místo za nebo před desetinnou čárkou
 7. zaměstnání, (pracovní) místoeine Stelle antretennastoupit na místosich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo
 8. pracovní pozice, funkce vedoucího ap.
 9. instituce, úřad

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. an Stelle (na)místo v zastoupení
 2. auf der Stelle na místě, (i)hned, okamžitě
 3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten hovor.nehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Vyskytuje se v

Bein: nastavit komu nohuj-m ein Bein stellen

Debatte: prodebatovat, předložit k debatě coetw. Akk zur Debatte stellen

Diskussion: předložit co k diskusietw. Akk zur Diskussion stellen

Durchfahrt: poslouchat na půl uchadie Ohren auf Durchfahrt stellen

Frage: vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost coj-n/etw. in Frage stellen

Hinterbein: stavět se na zadnísich auf die Hinterbeine stellen

Kopf: obrátit co vzhůru nohamaetw. Akk auf den Kopf stellen

Ort: (přímo) na místěan Ort und Stelle

Positur: zaujmout pózu, pózovat jednat afektovaněsich in Positur setzen/stellen/werfen

Pranger: postavit koho/co na pranýřj-n/etw. an den Pranger stellen

Probe: podrobit zkoušce, zkoušet koho/coj-n/etw. auf die Probe stellen

Regen: nechat koho ve štychuj-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen

Senkel: postavit do latě kohoj-n in den Senkel stellen

Stelle: (na)místo v zastoupenían Stelle

stellen: postavit se k oknu ap.sich stellen

Weg: postavit se komu do cestyj-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellen

andersherum: postavit skříň jinakeinen Schrank andersherum stellen

anhaften: Špína pořádně lpí na tomto místě.Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Antrag: podat žádost o rozvodAntrag auf Scheidung stellen

banal: klást komu banální otázkyj-m banale Fragen stellen

Bedingung: komu klást podmínkyj-m Bedingungen stellen

blöd, blöde: Nedělej ze sebe takového blbce!Stell dich nicht so blöd an!

darstellen: Koho představuje ten obraz?Wen stellt das Bild dar?

davor: Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.

Diagnose: stanovit diagnózueine Diagnose stellen

dumm: (u)dělat ze sebe hlupákahovor. sich dumm stellen

einstellen: Dostavil se k nám přesně.Er stellte sich pünktlich bei uns ein.

erneut: stanovit další požadavkyerneute Forderungen stellen

hinstellen: Přece se tam nepostavím.Ich stelle mich doch nicht hin.

kurz: dát k dispozici krátký přehledeine kurze Übersicht zur Verfügung stellen

machen: Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.

Prognose: stanovit prognózueine Prognose stellen

schaffen: vytvořit nová (pracovní) místaneue Stellen schaffen

Sommerzeit: nastavit hodiny na letní časdie Uhren auf Sommerzeit stellen

Ständer: postavit kolo do stojanudas Fahrrad in den Ständer stellen

übersehen: přehlédnout z jednoho místa celé okolídie ganze Umgebung von einer Stelle übersehen

taub: dělat hluchéhosich taub stellen

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

vzhůru: obrátit co vzhůru nohamaetw. auf den Kopf stellen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

dávat: dávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

doprostřed: Postav se doprostřed!Stell dich in die Mitte!

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

chladit: dát chladitkalt stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

měnit: měnit zaměstnánídie Stelle(n) wechseln

meta: postavit se na metusich an die Markierung stellen

anstelle, an Stelle: Místo matky přišla dcera.An Stelle der Mutter kam die Tochter.

místo: Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

nastavit: nastavit komu nohuj-m das Bein stellen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

nemravný: mít nemravné požadavkyunsittliche Forderungen stellen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

neschopně: tvářit se neschopněsich unfähig stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

nestydatý: klást si nestydaté podmínkyunverschämte Bedingungen stellen

níže: níže postavený v hierarchiiniedriger gestellt

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

obráceně: postavit obráceně coetw. andersherum stellen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

podtrhnout: podtrhnout komu nohyj-m ein Bein stellen

políčit: políčit past na koho/coj-m eine Falle stellen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen

přední: zaujímat přední místoeine prominente Stelle einnehmen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

předstoupit: předstoupit před soudsich dem Gericht stellen

přesně: Dostavil se k nám přesně.Er stellte sich pünktlich bei uns ein.

řad: postavit se v řadsich in eine Reihe stellen

řada: postavit se do řadysich in die Reihe stellen

seřadit se: Seřaďte se do dvojic.Stellt euch zu zweit auf.

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

soud: být postaven před soudvor Gericht gestellt werden

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

tamhle: Postavte se tamhle.Stellt euch dorthin.

tlumit: tlumit rádiodas Radio leiser stellen

uvyknout (si): Oči časem uvyknou tmě.Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyřezat: vyříznout shnilé místodie verfaulte Stelle herausschneiden

zaškrtat: zaškrtat důležitá místawichtige Stellen anzeichnen

zobrazovat: Socha zobrazuje mladou dívku.Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.

zpochybnit: zpochybnit jeho rozhodnutíseine Entscheidung in Frage stellen

ztišit: ztišit rádiodas Radio leiser stellen

hluchý: dělat se hluchýmsich taub stellen

lať: postavit koho do latěj-n in den Senkel stellen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

podrazit: podrazit komu nohyj-m ein Bein stellen

postavit se: postavit se na stranu kohosich auf j-s Seite stellen

věc: postavit koho před hotovou věcj-n vor eine vollendete Tatsache stellen

zadní: expr. stavět se na zadnísich auf die Hinterbeine stellen