Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • der/die/das drittetřetí poschodídritter Stockobsadit třetí místoden dritten Platz belegen

Vyskytuje se v

král: an Dreikönigena Tři krále

splatný: zahlbar binnen drei Wochensplatný do tří týdnů

univerzita: Universität des Dritten Lebensaltersuniverzita třetího věku

během: innerhalb dreier Jahre/von drei Jahrenběhem tří let

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

dělit: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

díl: etw. in drei Teile teilenco rozdělit na tři díly

disciplína: in drei Sportarten gewinnenzvítězit ve třech disciplínách

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

chod: den dritten Gang servierenservírovat třetí chod

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jet: Der Zug fährt um drei ab.Vlak jede ve tři hodiny.

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

matka: Mutter von drei Kindernmatka tří dětí

minus: fünf minus dreipět minus tři

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

opereta: eine Operette in drei Aktenopereta o třech dějstvích

plech: drei Bleche Kuchentři plechy koláčů

plus: zwei plus dreidvě plus tři

po: zu dritt gehenchodit po třech

pojit se: Die Präposition aus regiert den Dativ.Předložka aus se pojí se třetím pádem.

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

půl: Es ist halb drei.Je půl třetí.

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

spálenina: die Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Gradesmed. spáleniny prvního/druhého/třetího stupně

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

tři: drei Metertři metry

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

údobí: eine Etappe von drei Jahrenúdobí tří let

vybočovat: Der dritte Läufer scherte ständig aus.Třetí závodník stále vybočoval.

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zletilý: drei mündige Töchter habenmít tři zletilé dcery

zplodit: Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.Manželé už zplodili tři děti.

napočítat: im NuNež bys tři napočítal.

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

Zahn: die dritten Zähnetřetí zuby umělý chrup

all: alle dreivšichni tři

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Viertel: Es ist (ein) Viertel vor sieben.Je tři čtvrtě na sedm.

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

třetí: dritter Stocktřetí poschodí