Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • der/die/das drittetřetí poschodídritter Stockobsadit třetí místoden dritten Platz belegen

Vyskytuje se v

král: na Tři králean Dreikönige

splatný: splatný do tří týdnůzahlbar binnen drei Wochen

univerzita: univerzita třetího věkuUniversität des Dritten Lebensalters

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchin drei Sportarten gewinnen

doběhnout: Doběhl jako třetí.Er kam als Dritter an.

chod: servírovat třetí chodden dritten Gang servieren

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

matka: matka tří dětíMutter von drei Kindern

minus: pět minus třifünf minus drei

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

opereta: opereta o třech dějstvícheine Operette in drei Akten

plech: tři plechy koláčůdrei Bleche Kuchen

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: chodit po třechzu dritt gehen

pojit se: Předložka aus se pojí se třetím pádem.Die Präposition aus regiert den Dativ.

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tři: tři metrydrei Meter

tři: Seřaďte se po třech.Reiht euch zu dritt.

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

vybočovat: Třetí závodník stále vybočoval.Der dritte Läufer scherte ständig aus.

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

vyhotovení: vyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zletilý: mít tři zletilé dcerydrei mündige Töchter haben

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

napočítat: Než bys tři napočítal.im Nu

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

Zahn: die dritten Zähnetřetí zuby umělý chrup

all: alle dreivšichni tři

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Viertel: Es ist (ein) Viertel vor sieben.Je tři čtvrtě na sedm.

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů