Hlavní obsah

tři

Číslovka

  1. (počet 3) dreitři metrydrei MeterSeřaďte se po třech.Reiht euch zu dritt.
  2. (k vyjadření přibližnosti) drei

Vyskytuje se v

bída: am Hungertuch nagentřít bídu s nouzí

král: an Dreikönigena Tři krále

splatný: zahlbar binnen drei Wochensplatný do tří týdnů

během: innerhalb dreier Jahre/von drei Jahrenběhem tří let

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

dělit: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

díl: etw. in drei Teile teilenco rozdělit na tři díly

disciplína: in drei Sportarten gewinnenzvítězit ve třech disciplínách

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jet: Der Zug fährt um drei ab.Vlak jede ve tři hodiny.

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

matka: Mutter von drei Kindernmatka tří dětí

minus: fünf minus dreipět minus tři

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

opereta: eine Operette in drei Aktenopereta o třech dějstvích

plech: drei Bleche Kuchentři plechy koláčů

plus: zwei plus dreidvě plus tři

po: zu dritt gehenchodit po třech

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

třít: (sich) die erfrorenen Hände reibentřít (si) zmrzlé ruce

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

údobí: eine Etappe von drei Jahrenúdobí tří let

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zletilý: drei mündige Töchter habenmít tři zletilé dcery

zplodit: Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.Manželé už zplodili tři děti.

napočítat: im NuNež bys tři napočítal.

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

all: alle dreivšichni tři

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Viertel: Es ist (ein) Viertel vor sieben.Je tři čtvrtě na sedm.

tři: drei Metertři metry

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů