Hlavní obsah

třít

Nedokonavé sloveso

  1. (ruku ap.) reibenobl. rubbelntřít (si) zmrzlé ruce(sich) die erfrorenen Hände reiben
  2. (roztírat) rühren, zerreibentřít těstoden Teig rühren

Vyskytuje se v

bída: am Hungertuch nagentřít bídu s nouzí

král: an Dreikönigena Tři krále

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

dělit: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

díl: etw. in drei Teile teilenco rozdělit na tři díly

jet: Der Zug fährt um drei ab.Vlak jede ve tři hodiny.

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

minus: fünf minus dreipět minus tři

nálev: Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.Možno připravit dva až tři nálevy.

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

plech: drei Bleche Kuchentři plechy koláčů

plus: zwei plus dreidvě plus tři

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

tři: drei Metertři metry

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zletilý: drei mündige Töchter habenmít tři zletilé dcery

zplodit: Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.Manželé už zplodili tři děti.

napočítat: im NuNež bys tři napočítal.

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

all: alle dreivšichni tři

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Viertel: Es ist (ein) Viertel vor sieben.Je tři čtvrtě na sedm.

třít: (sich) die erfrorenen Hände reibentřít (si) zmrzlé ruce