Hlavní obsah

třený

Vyskytuje se v

bída: třít bídu s nouzíam Hungertuch nagen

král: na Tři králean Dreikönige

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

minus: pět minus třifünf minus drei

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

plech: tři plechy koláčůdrei Bleche Kuchen

plus: dvě plus třizwei plus drei

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tři: tři metrydrei Meter

třít: třít (si) zmrzlé ruce(sich) die erfrorenen Hände reiben

třít: třít těstoden Teig rühren

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zletilý: mít tři zletilé dcerydrei mündige Töchter haben

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

napočítat: Než bys tři napočítal.im Nu

třít: třít bídu s nouzíam Hungertuch nagen

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

all: alle dreivšichni tři

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Viertel: Es ist (ein) Viertel vor sieben.Je tři čtvrtě na sedm.