Hlavní obsah

viertel

Vyskytuje se v

Auge: unter vier Augenmezi čtyřma očima hovořit ap.

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

vier: auf allen vieren gehenlézt po čtyřech

vier: unter vier Augenmezi čtyřma očima pohovořit si

viert: zu viertve čtyřech

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

vier: die vier Jahreszeitenčtyři roční období

vier: die vier Himmelsrichtungenčtyři světové strany

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zwei zu vierdvě ku čtyřem

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

Jahreszeit: vier Jahreszeitenčtyři roční období

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

vier: vier (Jahre alt) seinmít čtyři (roky)

mezi: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

strana: (čtyři) světové stranydie (vier) Himmelsrichtungen

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

drama: drama o čtyřech dějstvíchein Drama in vier Akten

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

okruh: v okruhu čtyř kilometrůim Umkreis von vier Kilometern

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

verš: sloka o čtyřech veršícheine Strophe aus vier Versen

vyhotovení: životopis ve čtyřech vyhotoveníchein Lebenslauf in vier Ausfertigungen

vysadit: Vysadili jsme čtyři jabloně.Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.

vysávat: vysávat čtyři pokojevier Zimmer (Staub) saugen

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

oko: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

rozhovor: rozhovor mezi čtyřma očimadas Gespräch unter vier Augen