Hlavní obsah

srdce

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (orgán) das Herzšelest na srdcidas Herzgeräusch
  2. kniž.(opravdovost) das Herzmluvit od srdcevom Herzen reden
  3. přen.(cit) das Herzočekávat koho/co s tlukoucím srdcemj-n/etw. pochenden Herzens erwarten
  4. kniž.(střed) das Herz, die Mitte
  5. (co připomíná srdce) das Herzvyrýt srdce do kůry stromuein Herz in die Baumrinde ritzen

Vyskytuje se v

královna: die Königin seines Herzenskrálovna jeho srdce

lamač: der Herzensbrecherpřen. lamač srdcí

onemocnění: die Herzerkrankungonemocnění srdce

perníkový: das Lebkuchenherzperníkové srdce

srdce: das Herzgeräuschšelest na srdci

bodat: Es sticht in meinem Herzen.Bodá mě u srdce.

brát si: sich etw. zu Herzen nehmenbrát si co k srdci

bušení: sein Herz klopfen hörenslyšet bušení jeho srdce

mozek: eher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denkenuvažovat spíš mozkem než srdcem

paní: die Dame seines Herzenspaní jeho srdce

puknout: Ihr Herz war vor Leid gebrochen.přen. Žalem jí puklo srdce.

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

rozechvět: Das traurige Lied rührte sein Herz.Smutná píseň rozechvěla jeho srdce.

rvát: Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.

sevřít se: Ihr Herz hat sich vor Trauer zusammengekrampft.Srdce se jí sevřelo lítostí.

tepat: Sein Herz pocht wild.Srdce mu divoce tepe.

tlukot: das Herzklopfen/der Herzschlagtlukot srdce

ulevit: sein Herz erleichternulevit svému srdci

vrýt se: Ihre Worte haben sich mir tief ins Herz eingeprägt.Její slova se mi vryla hluboko do srdce.

vyrýt: ein Herz in die Baumrinde ritzenvyrýt srdce do kůry stromu

ztvrdnout: Sein Herz verhärtete.přen. Srdce mu ztvrdlo.

balvan: Ein Stein fiel ihm vom Herzen.Spadl mu balvan ze srdce.

krk: das Herz im Hals habenmít srdce až v krku

místo: das Herz am rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

nosit: j-n im Herzen tragennosit koho v srdci

pravý: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

těžký: etw. schweren Herzens tundělat co s těžkým srdcem

vylít: j-m sein Herz ausschüttenpřen. vylít (si) srdce komu

zlato: ein Herz aus Gold habenmít srdce jako ze zlata

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

gern: von Herzen gernze srdce rád

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

Herz: přen. Sie hat ein Herz aus Stein.Má srdce z kamene.

klopfen: mit klopfendem Herzens tlukoucím srdcem

Schwäche: eine Schwäche des Herzensslabost srdce

versagen: Sein Herz droht zu versagen.Hrozí, že mu selže srdce.

přirůst: zamilovat si ans Herz wachsen*přirůst k srdci