Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) der/die/das ersteláska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blickmed. první pomocErste Hilfe
  2. (přední, nejvýznamnější) der/die/das erste

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení ein und derselbe, ein und derselbige

hlas: první hlasdie erste Stimme

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

popálenina: med. popálenina prvního stupněeine Verbrennung ersten Grades

poslech: na první poslechauf das erste Anhören

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

světový: hist. první světová válkaerster Weltkrieg

všechen, všechna, všechno: všechno na jedno brdoalles eine Wichse

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoallesamt

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

báseň: šaty jedna báseňdas Kleid ist ein Gedicht

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

část: první částerster Teil

dekáda: první dekáda v měsícidie erste Monatsdekade

díl: první díl Faustaerster Teil von Faust

dojem: první dojmyerste Eindrücke

druhý: za prvé, za druhéerstens, zweitens

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

formule: přen. jezdit formuli jednadie Formel 1 fahren

hluchý: být hluchý na jedno uchoauf einem Ohr taub sein

houslista: první houslistaerster Geiger

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

jakost: zboží první jakostiWare erster Qualität

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

jedno: Je mi to jedno.Es ist mir egal.

jednou: jedenkrát za rokeinmal im Jahr

naházet: naházet všechno na jednu hromadualles auf einen Haufen werfen

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

pajdat: pajdat na jednu nohuauf einem Bein hinken

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

podlaží: byt v prvním podlažíeine Wohnung im ersten Stock

polovina: v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

pořadí: lóže v prvním pořadídie Loge im ersten Rang

poskakovat: poskakovat na jedné nozeauf einem Bein hüpfen

poskočit: sport. poskočit do první ligyin die erste Liga vorrücken

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

půle: první půle zápasuerste Halbzeit

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

působiště: mé první učitelské působištěmeine erste Wirkungsstätte als Lehrer

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

ročník: ukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden

rovnice: rovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten

rozebrat: První vydání je už rozebráno.Die erste Auflage ist schon ausverkauft.

skákat: skákat po jedné nozeauf einem Bein hüpfen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

slít: slít co do jedné nádobyetw. Akk in ein Gefäß zusammengießen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

stadium: první stadium životaerste Lebensstufe

stání: práv. první stáníerster Gerichtstermin

šilhat: šilhat na jedno okoauf einem Auge schielen

škrtat: škrtat jednou čaroumit einem Strich (durch)streichen

tah: první tah sportkyerste Lottoziehung

trh: jedním trhemin einem Ruck

třída: kupé první třídydas Abteil erster Klasse

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

úplně: Je mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vůz: vůz první třídyein Wagen der ersten Klasse

vyklubat se: Vyklubal se jí první zub.Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

za: jednou za rokeinmal pro/im Jahr

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zvednout: zvednout co jednou rukouetw. Akk mit einer Hand heben

život: jednou za životeinmal im Leben

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

jeden, jedna, jedno: ani jedenkein

an: jednoho pondělního ránaan einem Montagmorgen

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

auf: na jeden týdenauf eine Woche

aufeinander: být odkázán jeden na druhéhoaufeinander angewiesen sein

auseinander: odvíjet se jedno od druhéhosich auseinander entwickeln

blind: být slepý na jedno okoauf einem Auge blind sein

dort: jednou tu, jednou tambald hier, bald dort

ein, eine, ein: (jedno) euro osmdesát (centů)ein Euro achtzig

einfach: vyplnit formulář v jednom vyhotoveníein einfaches Formular ausfüllen

eins: startovní číslo jednaStartnummer eins

erst(er,e,es): být první na tahu při hře v šachy ap.den ersten Zug haben

geben: dát komu ještě jednu šancij-m noch eine Chance geben

Hälfte: v první polovině 20. stoletíin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Hilfe: poskytnout první pomocErste Hilfe leisten

Hose: (jedny) kalhotyein Paar Hosen

in: vypít sklenici jedním lokemein Glas in einem Zug austrinken

Mal: (platit) jednou provždyein für alle Mal (gelten)

Morgen: jednoho (pěkného) ránaeines (schönen) Morgens

reihum: ptát se jednoho po druhémreihum fragen

Stimme: první hlas (písně)die erste Stimme (eines Liedes)

vor: udělat (jeden) krok vpředeinen Schritt vor machen

voreinander: mít jeden z druhého strachvoreinander Angst haben

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

Wort: jedním slovem krátce řečenomit einem Wort

zweit(er,e,es): podruhé, ještě jednouzum zweiten Mal

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

Advent: první adventní neděleerster Advent

aneinander: myslet jeden na druhéhoaneinander denken

anrennen: Přiběhl ještě jeden zákazník.Es kam noch ein Kunde angerannt.

Auge: být na jedno oko slepýauf einem Auge blind sein

Bank: Sedí v první lavici.Er sitzt in der ersten Bank.

bitte: Pane vrchní, jednu kávu prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee!

Blick: láska na první pohledLiebe auf den ersten Blick

daneben: Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.

Disziplin: Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.

durchrechnen: ještě jednou propočítat nákladydie Kosten noch einmal durchrechnen

egal: Mně je všechno úplně egal/jedno.Mir ist alles völlig egal.

einerlei: co je komu jednoetw. ist j-m einerlei

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

einsetzen: Do věty je třeba dosadit jedno slovo.In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.

einzig: ani jeden jedinýkein Einziger

es: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

Frost: první mrazydie ersten Fröste

ganz: Je mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

ineinander: naskládat hrnce jeden do druhéhodie Töpfe ineinander setzen

Klasse: Na podzim půjde do první třídy.Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.

kommen: Už se objevují první květiny.Die ersten Blumen kommen schon.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.