Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) der/die/das ersteláska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blickmed. první pomocErste Hilfe
  2. (přední, nejvýznamnější) der/die/das erste

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení ein und derselbe, ein und derselbige

hlas: první hlasdie erste Stimme

jeden, jedna, jedno: ani jedenkein

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

popálenina: med. popálenina prvního stupněeine Verbrennung ersten Grades

poslech: na první poslechauf das erste Anhören

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

světový: hist. první světová válkaerster Weltkrieg

všechen, všechna, všechno: všechno na jedno brdoalles eine Wichse

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoallesamt

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

báseň: šaty jedna báseňdas Kleid ist ein Gedicht

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

část: první částerster Teil

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dekáda: první dekáda v měsícidie erste Monatsdekade

díl: první díl Faustaerster Teil von Faust

dojem: první dojmyerste Eindrücke

druhý: za prvé, za druhéerstens, zweitens

druhý: Dívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

formule: přen. jezdit formuli jednadie Formel 1 fahren

hluchý: být hluchý na jedno uchoauf einem Ohr taub sein

houslista: první houslistaerster Geiger

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

jakost: zboží první jakostiWare erster Qualität

jeden, jedna, jedno: dvacet jedna litrůeinundzwanzig Liter

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.Er ist einer von uns.

jeden, jedna, jedno: jedna a táž osobaein und dieselbe Person

jeden, jedna, jedno: Strom je jeden květ.Der Baum ist voller Blüten.

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

jedno: Je mi to jedno.Es ist mir egal.

jednou: jedenkrát za rokeinmal im Jahr

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

naházet: naházet všechno na jednu hromadualles auf einen Haufen werfen

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odrodit: odrodit své první dítěihr erstes Kind gebären

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

pajdat: pajdat na jednu nohuauf einem Bein hinken

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

po: po prvézum ersten Mal

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

podlaží: byt v prvním podlažíeine Wohnung im ersten Stock

polovina: v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

pořadí: lóže v prvním pořadídie Loge im ersten Rang

poskakovat: poskakovat na jedné nozeauf einem Bein hüpfen

poskočit: sport. poskočit do první ligyin die erste Liga vorrücken

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

půle: první půle zápasuerste Halbzeit

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

působiště: první učitelské působištěmeine erste Wirkungsstätte als Lehrer

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

ročník: ukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.

ročník: první ročník magazínu Sternerster Jahrgang des Magazins Stern

rovnice: rovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten

rozebrat: První vydání je už rozebráno.Die erste Auflage ist schon ausverkauft.

řada: lístky do první řadyKarten für die erste Reihe

skákat: skákat po jedné nozeauf einem Bein hüpfen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

slít: slít co do jedné nádobyetw. Akk in ein Gefäß zusammengießen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

stadium: první stadium životaerste Lebensstufe

stání: práv. první stáníerster Gerichtstermin

šilhat: šilhat na jedno okoauf einem Auge schielen

škrtat: škrtat jednou čaroumit einem Strich (durch)streichen

tah: první tah sportkyerste Lottoziehung

trh: jedním trhemin einem Ruck

třída: kupé první třídydas Abteil erster Klasse

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Není to jedno a totéž.Es ist nicht ein und dasselbe.

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

úplně: Je mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.