Hlavní obsah

pomoc

Vyskytuje se v

boží: mit Gottes Hilfes pomocí boží

pomoct si: Ich kann mir nicht helfen.Nemohu si pomoci.

první: Erste Hilfemed. první pomoc

dovést: Er weiß sich zu helfen.Dovede si pomoci.

jinde: die Hilfe anderswo suchenhledat pomoc jinde

kolegiální: kollegiale Hilfekolegiální pomoc

moct: Du könntest auch helfen.Mohl bys také pomoci.

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

odměnit se: j-n für seine Hilfe belohnenodměnit se komu za pomoc

odmítnout: die Hilfe ablehnenodmítnout pomoc

odvděčit se: j-m seine Hilfe lohnenodvděčit se komu za pomoc

pomocí: den Fernseher mithilfe der Fernbedienung ausschaltenvypnout televizi pomocí dálkového ovladače

pomoct: dem Freund in der Not helfenpomoci příteli v nouzi

požádat: j-n um Hilfe bittenpožádat koho o pomoc

prosba: eine Bitte um Hilfeprosba o pomoc

přiskočit: j-m zu Hilfe springenpřiskočit komu na pomoc

přispěchat: j-m zu Hilfe herbeieilenpřispěchat komu na pomoc

přivolat: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

rychlý: schnelle Hilferychlá pomoc

tvůj, tvá, tvé, tvoje: mit deiner Hilfes tvou pomocí

vděčit: den Freunden die Hilfe verdankenvděčit přátelům za pomoc

vozíčkář: die Hilfe für die Rollstuhlfahrerpomoc vozíčkářům

vybrat: Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...

zakřičet: um Hilfe rufenzakřičet o pomoc

žádat: j-n um Hilfe bittenžádat koho o pomoc

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

anbieten: j-m seine Hilfe anbietennabídnout komu pomoc

herbeirufen: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

Hilfe: j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomoc

kommen: j-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomoci

leisten: j-m Hilfe leistenpomoci komu

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

belohnen: Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.Za pomoc ho odměnila 100 eury.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

rufen: um/nach Hilfe rufenvolat o pomoc

schreien: um Hilfe schreienkřičet o pomoc

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

versagen: j-m seine Hilfe/Unterstützung versagenodmítnout komu pomoc/podporu

versprechen: j-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu

Zutun: ohne j-s Zutunbez přičinění/pomoci koho

pomoc: die Erste Hilfemed. první pomoc