Hlavní obsah

lesen

Vyskytuje se v

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho

Leviten: j-m die Leviten lesenčíst komu levity, dát komu kázání

Text: j-m den Text lesendávat komu kázání

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

E-Mail: eine E-Mail senden/erhalten/lesenposlat/dostat/přečíst si e-mail

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

bible: číst biblidie Bibel lesen

indiánka: číst indiánkyIndianergeschichten lesen

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

klasik: číst klasikyKlassiker lesen

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

něco: něco na čteníetwas zum Lesen

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

originál: číst koho/co v originálej-n/etw. im Original lesen

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podřadný: číst podřadnou literaturuminderwertige Literatur lesen

pošta: přečíst (si) poštudie Post lesen

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

román: číst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen

sloupek: číst sloupkyKolumnen lesen

vleže: číst vleželiegend lesen

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen