Hlavní obsah

Lese

Vyskytuje se v

lesen: sich lesenčíst se těžko ap.

Leviten: j-m die Leviten lesenčíst komu levity, dát komu kázání

Text: j-m den Text lesendávat komu kázání

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

Bestand: prokácet lesden Bestand durchforsten

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

lichten: Les řídne.Der Wald lichtet sich.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

suchen: hledat v lese houby/jahodyim Wald Pilze/Erdbeeren suchen

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení

borovicový: borovicový lesder Kiefernwald

borový: borový lesder Kiefernwald

bukový: bukový lesder Buchenwald

jehličnatý: jehličnatý lesder Nadelwald

smrkový: smrkový lesder Fichtenwald

vina: j-m etw. zur Last legenklást za vinu komu co

bible: die Bibel lesenčíst bibli

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

hloubka: v hloubce lesain der Tiefe des Waldes

indiánka: Indianergeschichten lesenčíst indiánky

jaký: Was für Bücher liest du?Jaké čteš knihy?

jedlový: jedlový lesder Tannenwald

k, ke, ku: jít k lesuzum Wald gehen

klasik: Klassiker lesenčíst klasiky

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

mít: Hast du das schon zu Ende gelesen?Máš to už přečtené?

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

něco: etwas zum Lesenněco na čtení

nejdřív: Lies es zuerst durch.Nejdříve si to přečti.

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

opodál: opodál lesaunweit des Waldes

originál: j-n/etw. im Original lesenčíst koho/co v originále

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

podřadný: minderwertige Literatur lesenčíst podřadnou literaturu

ponuře: V lese bylo ponuře.Im Wald war es düster.

pošta: die Post lesenpřečíst (si) poštu

pozpátku: rückwärts zu lesen versuchenzkoušet číst pozpátku

pročíst (si): Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.Pečlivě si pročtěte zadané otázky.

pronajmout: pronajmout obci lesden Wald an die Gemeinde verpachten

přečkat: přečkat bouřku v leseden Sturm im Wald abwarten

román: einen Abenteuerroman/Liebesroman lesenčíst dobrodružný/milostný román

rozbalit: expr. rozbalit stan na kraji lesadas Zelt am Rande des Waldes ausbreiten

rozsáhlý: rozsáhlé lesyausgedehnte Wälder

řídký: řídký lesein lichter Wald

skrz: projít skrz lesdurch den Wald gehen

sloupek: Kolumnen lesenčíst sloupky

stočit se: Cesta se stočila k lesu.Der Weg führte zum Wald.

toulat se: toulat se po lesíchdurch die Wälder streichen

utábořit se: utábořit se v lesedas Lager im Wald aufschlagen

vleže: liegend lesenčíst vleže

vykácet: vykácet leseinen Wald abholzen

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.

zapadaný: les zapadaný sněhemein verschneiter Wald

zaštěkat: Z lesa zaštěkal pes.Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

zorientovat se: zorientovat se v lesesich im Wald orientieren

ztemnět: Les ztemněl.Der Wald verdunkelte sich.

dříví: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

přečíst (si): etw. in einem Zug lesenpřečíst co jedním dechem

přítěž: für j-n zur Last werdenstát se pro koho přítěží

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

vyčíst: etw. Akk zwischen den Zeilen lesenvyčíst co mezi řádky

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho