Hlavní obsah

Lese

Vyskytuje se v

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho

lesen: sich lesenčíst se těžko ap.

Leviten: j-m die Leviten lesenčíst komu levity, dát komu kázání

Text: j-m den Text lesendávat komu kázání

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

Bestand: den Bestand durchforstenprokácet les

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

E-Mail: eine E-Mail senden/erhalten/lesenposlat/dostat/přečíst si e-mail

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

lesen: Trauben lesensbírat hrozny

lichten: Der Wald lichtet sich.Les řídne.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

suchen: im Wald Pilze/Erdbeeren suchenhledat v lese houby/jahody

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení

borovicový: borovicový lesder Kiefernwald

borový: borový lesder Kiefernwald

bukový: bukový lesder Buchenwald

jehličnatý: jehličnatý lesder Nadelwald

smrkový: smrkový lesder Fichtenwald

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

bible: číst biblidie Bibel lesen

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

hloubka: v hloubce lesain der Tiefe des Waldes

indiánka: číst indiánkyIndianergeschichten lesen

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

jedlový: jedlový lesder Tannenwald

k, ke, ku: jít k lesuzum Wald gehen

klasik: číst klasikyKlassiker lesen

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

něco: něco na čteníetwas zum Lesen

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

opodál: opodál lesaunweit des Waldes

originál: číst koho/co v originálej-n/etw. im Original lesen

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podřadný: číst podřadnou literaturuminderwertige Literatur lesen

ponuře: V lese bylo ponuře.Im Wald war es düster.

pošta: přečíst (si) poštudie Post lesen

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

pronajmout: pronajmout obci lesden Wald an die Gemeinde verpachten

přečkat: přečkat bouřku v leseden Sturm im Wald abwarten

román: číst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen

rozbalit: expr. rozbalit stan na kraji lesadas Zelt am Rande des Waldes ausbreiten

rozsáhlý: rozsáhlé lesyausgedehnte Wälder

řídký: řídký lesein lichter Wald

skrz: projít skrz lesdurch den Wald gehen

sloupek: číst sloupkyKolumnen lesen

stočit se: Cesta se stočila k lesu.Der Weg führte zum Wald.

toulat se: toulat se po lesíchdurch die Wälder streichen

utábořit se: utábořit se v lesedas Lager im Wald aufschlagen

vleže: číst vleželiegend lesen

vykácet: vykácet leseinen Wald abholzen

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.

zapadaný: les zapadaný sněhemein verschneiter Wald

zaštěkat: Z lesa zaštěkal pes.Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zorientovat se: zorientovat se v lesesich im Wald orientieren

ztemnět: Les ztemněl.Der Wald verdunkelte sich.

dříví: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen