Hlavní obsah

nemohoucí

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez entbehren können*moci postrádat

vystát: nemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.nemoci vystát

demonstrace: die Machtdemonstrationdemonstrace moci

moc: von Amts wegenz moci úřední

nemoc: die Kinderkrankheitendětské nemoci

pomoct si: Ich kann mir nicht helfen.Nemohu si pomoci.

případ: für einen Krankheitsfallpro případ nemoci

původce: der Krankheitserregerpůvodce nemoci

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

ženský: die Frauenkrankheitenženské nemoci

dočkat se: Sie kann die Ferien kaum erwarten.Nemůže se dočkat prázdnin.

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

dostřelit: Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.Brokovnice nemůže dostřelit daleko.

dovolat se: Ich kann keine Verbindung bekommen.Nemohu se nikam dovolat.

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

hrozit se: sich vor einer Krankheit fürchtenhrozit se nemoci

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

chvíle: Kannst du einen Moment warten?Můžeš chvíli počkat?

: Dafür kann ich nichts.Za to já nemohu.

minout: Das können Sie nicht verfehlen.To nemůžete minout.

možná: Vielleicht könnten wir ...Možná bychom mohli ...

mýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může mýlit.

nabažit se: Er kann von dir nicht genug bekommen.Nemůže se tě nabažit.

nadít se, nadát se: Was können wir dir zutrauen?Čeho se od tebe můžeme nadát?

nahmatat: Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.Nemohl ve tmě nahmatat kliku.

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nemohoucí: sich klein und machtlos fühlencítit se malý a nemohoucí

nota: die Note nicht treffen könnennemoci chytit notu

obložený: Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?

odklidit: Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?Mohl bys odklidit ze stolu?

odolat: Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.Nemohl odolat pokušení.

odpoutat se: Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.

odřeknout si: Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.Nemohl si odříci skleničku před spaním.

odtrhnout: Ich konnte sie nicht auseinander reißen.Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.

osprchovat se: Wo kann ich mich duschen?Kde se můžu osprchovat?

pětka: Kannst du mir einen Zehner leihen?hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?

pobrat: Ich kann nicht alles mitnehmen.Nemůžu všechno pobrat.

polykat: Der Kranke kann nicht schlucken.Nemocný nemůže polykat.

pomoct: Kann ich Ihnen irgendwie helfen?Mohu vám nějak pomoci?

popojet: Kannst du ein Stück weiter fahren?Můžeš kousek popojet?

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

přijít: Ich kann nicht darauf kommen.Nemohu na to přijít.

přistavit: Können Sie mit dem Wagen vorfahren?Můžete mi přistavit vůz?

rezervovat: Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?

rozeznat: die Symptome der Krankheit erkennenrozeznat příznaky nemoci

rozhoupat se: Ich kann mich zu nichts aufraffen.Nemůžu se k ničemu rozhoupat.

rozhovořit se: Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.

rozměnit: Können Sie mir wechseln?Můžete mi rozměnit?

rozrušení: vor Aufregung nicht einschlafen könnennemoci usnout rozrušením

roztlačit: Könnt ihr mich mal anschieben?Můžete mě roztlačit?

směstnat: Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.Nemůže směstnat šaty do skříně.

splést se: Jeder kann sich irren.Splést se může každý.

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

tak: Wie kannst du derart lügen?Jak můžeš tak lhát?

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

ubezpečit: Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.

ujistit: Ich kann Sie dessen versichern.O tom vás mohu ujistit.

utáhnout: Ich konnte es nicht finanziell schaffen.Nemohl jsem to finančně utáhnout.

užitečný: Der kann dir von Nutzen sein.Může ti být užitečný.

volno: Es ist frei, du kannst fahren.Je volno, můžeš jet.

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

vyfotografovat: Könnten Sie uns fotografieren?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyhrabat se: Ich kann nicht hinauskriechen.Nemůžu se z toho vyhrabat.

vykročit: Wir sind schon bereit, wir können losgehen.Už jsme připraveni, můžeme vykročit.

vymalovat: Du kannst das Bild ausmalen.Obrázek můžeš vymalovat.

vynahradit: Wie kann ich es Ihnen ersetzen?Jak vám to můžu vynahradit?

vypáčit: Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.

vypnout: Könntest du den Ton ausschalten?Mohl bys vypnout zvuk?

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

vysypat: Könntest du den Abfall wegschütten?Mohl bys vysypat odpadky?

vyzrát: Ich kann ihm nicht beikommen.Nemůžu na něj vyzrát.

vyzvednout: Kannst du die Kinder von der Schule abholen?Můžeš vyzvednout děti ze školy?

z důvodu: Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.Zrušil účast z důvodu nemoci.

zatelefonovat: Kannst du mich morgen anrufen?Můžeš mi zítra zatelefonovat?

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

zjistit: Könntest du es feststellen?Mohl bys to zjistit?

zmýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může zmýlit.

dech: j-m bleibt die Luft wegkdo nemůže chytit dech

dnes: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!

jed: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

písemně: Das kann ich dir schriftlich geben.To ti můžu dát písemně.

potřebovat: Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.Nemohu vás tu teď potřebovat.

prst: sich etw. an fünf Fingern abzählen könnenmoci si spočítat co na prstech (jedné ruky)

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

zítra: Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

abhelfen: einer Krankheit abhelfenzbavit se nemoci

moct: nicht einschlafen könnennemoct usnout

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

Begleitung: Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?Mohu vám nabídnout doprovod?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

einwechseln: Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?Můžete mi proměnit stokorunu?

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

indes, indessen: Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

klagen: Ich kann nicht klagen.Nemohu si stěžovat.

kommen: an die Macht kommendostat se k moci

können: Du kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

losgehen: Nun kann's losgehen!A teď to může začít!

mögen: etw. mag/möge genügenco by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

Puste: aus der Puste kommen/seinnemoci popadnout dech

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

rücken: Kannst du ein Stückchen rücken?Můžeš se kousek posunout?

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!