Hlavní obsah

nemoc

Vyskytuje se v

vystát: nemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.nemoci vystát

mořský: die Seekrankheitmed. mořská nemoc

případ: für einen Krankheitsfallpro případ nemoci

původce: der Krankheitserregerpůvodce nemoci

spavý: die Schlafkrankheitspavá nemoc

z, ze: die Berufskrankheitnemoc z povolání

ženský: die Frauenkrankheitenženské nemoci

absence: die Abwesenheit wegen Krankheitabsence pro nemoc

hrozit se: sich vor einer Krankheit fürchtenhrozit se nemoci

nakažlivý: ansteckende Krankheitnakažlivá nemoc

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nevyléčitelný: unheilbare Krankheitnevyléčitelná nemoc

nota: die Note nicht treffen könnennemoci chytit notu

ohavný: scheußliche Krankheitohavná nemoc

poprat se: mit einer schweren Krankheit fertigwerdenpoprat se se zákeřnou nemocí

přenosný: eine übertragbare Krankheitpřenosná nemoc

rozeznat: die Symptome der Krankheit erkennenrozeznat příznaky nemoci

rozrušení: vor Aufregung nicht einschlafen könnennemoci usnout rozrušením

těžký: eine schwere Krankheittěžká nemoc

ubrat: Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.Nemoc mu ubrala síly.

vymluvit se: Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.Vymluvil se na nemoc.

z důvodu: Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.Zrušil účast z důvodu nemoci.

zápasit: mit einer schweren Krankheit ringenzápasit s těžkou nemocí

zápolit: eine Krankheit bekämpfenzápolit s nemocí

zeslábnout: wegen der Krankheit schwach werdenzeslábnout nemocí

moct: j-n/etw. nicht (mehr) ausstehen könnennemoci koho/co (ani) vidět

Anfälligkeit: die Anfälligkeit für Krankheitennáchylnost k nemocem

Krankheit: an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocí

abhelfen: einer Krankheit abhelfenzbavit se nemoci

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

auskurieren: eine Krankheit auskurierenvyléčit nemoc

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

entschuldigen: Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

hervorrufen: Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.Tuto nemoc vyvolává virus.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

Puste: aus der Puste kommen/seinnemoci popadnout dech

rühren: (vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können(únavou) nemoci pohnout nohama

seekrank: seekrank seinmít mořskou nemoc

verbreiten: Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

vorschieben: Krankheit vorschiebenpředstírat nemoc

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

nemoc: die Kinderkrankheitendětské nemoci

gern: mít koho rádj-n gern haben

geschehen: Rádo se stalo!Gern geschehen!

Herz: ze srdce rádvon Herzen gern

ja: Ano, rád!Ja gern!

hören: rád se poslouchatsich gern reden hören

mögen: Děti mívají rády sladkosti.Kinder mögen gerne Süßigkeiten.

necken: Oba se rádi škádlí.Die beiden necken sich gern.

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

rozkazovat: Ráda všem rozkazuje.Sie kommandiert gern alle herum.

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

vařit: Vaříš rád?Kochst du gerne?

vtipkovat: Rád vtipkuje.Er scherzt gern.

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

zacvičit si: Eva si ráda zacvičí aerobik.Eva macht gern Aerobic.

zakouřit si: Po obědě si rád zakouří.Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zatancovat si: Ráda si s ním zatančí.Sie tanzt gern mit ihm.

utlouct se: Po čokoládě by se utloukl.Er isst Schokolade für sein Leben gern.