Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takovým způsobem) soVidíš to také tak?Siehst du das auch so?tak zvanýso genannt
  2. (vyjadření míry) so, derartJak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?
  3. (asi, skoro) etwa, soMůže mu být tak dvacet.Er kann etwa zwanzig sein.

Spojka

  1. (a proto) so, also, deshalb
  2. jak - tak (i) sowohl - als auchMluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.
  3. hovor.(časová následnost) dannAž to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so, naTak už pojď.So komm schon.
  2. (jen) nurKdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. so oft, so einfach, so bald

hned: hned tak někdotéměř nikdo nicht jeder

jak: jak - takv poměru slučovacím sowohl - als auch, wie

no: no (tak)vybídnutí na, so

či: tak, či onak(entweder) so oder so

jako: tak jako taksowieso

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

nenasytný: Nebuď tak nenasytný!Sei nicht so unersättlich!

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

on, ona, ono: Ono to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

onak: tak či onakauf diese oder jene Art, auf die eine oder andere Art, so oder so

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

podobně: a tak podobněund so ähnlich

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

povykovat: Nepovykuj tak!Johle nicht so!

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

tik tak: Budík tikal tik tak, tik tak.Der Wecker tickte ticktack, ticktack.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

vyklouznout: To mi jen tak vyklouzlo.Es ist mir einfach so herausgerutscht.

vypadat: To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

zatím: Tak zatím!Bis dann!