Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takovým způsobem) soVidíš to také tak?Siehst du das auch so?tak zvanýso genannt
  2. (vyjadření míry) so, derartJak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?
  3. (asi, skoro) etwa, soMůže mu být tak dvacet.Er kann etwa zwanzig sein.

Spojka

  1. (a proto) so, also, deshalb
  2. jak - tak (i) sowohl - als auchMluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.
  3. hovor.(časová následnost) dannAž to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so, naTak už pojď.So komm schon.
  2. (jen) nurKdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

Vyskytuje se v

jak: v poměru slučovacím sowohl - als auch, wiejak - tak

no: vybídnutí na, sono (tak)

tak: i sowohl - als auchjak - tak

či: (entweder) so oder soať tak, či onak

jako: sowiesotak jako tak

aby: Hoffentlich passiert ihm nichts!Aby se mu tak něco stalo!

bázlivý: Sei nicht so ängstlich.Nebuď tak bázlivý.

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

dobrý: Sei so gut!Buď tak dobrý!

hodný: Seien Sie so nett und sagen Sie mir...Buďte tak hodný a řekněte mi...

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

jít: So geht es nicht weiter.Tak to dál nepůjde.

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

mnoho: Ich habe zurzeit so viel Arbeit!Mám teď tak mnoho práce!

moct: Er mag etwa 48 Jahre alt sein.Může mu být tak 48.

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

ne: Also gehen wir, oder?Tak jdeme, ne?

nechat: Ich werde es nicht so lassen.Já to tak nenechám.

nenasytný: Sei nicht so unersättlich!Nebuď tak nenasytný!

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

on, ona, ono: Das ist nicht so einfach!Ono to není tak jednoduché!

onak: auf diese oder jene Art, auf die eine oder andere Art, so oder sotak či onak

plácnout: Ich habe es nur so hingesagt.Jen jsem to tak plácl.

podobně: und so ähnlicha tak podobně

podrážděný: Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.Nevím, proč je tak podrážděný.

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

povykovat: Johle nicht so!Nepovykuj tak!

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

rozčílit: Was hat dich so erregt?Co tě tak rozčílilo?

rozrušit: Was hat dich so verstört?Co tě tak rozrušilo?

složitý: Das Problem ist schwierig genug.Ten problém je už (tak) dost složitý.

tik tak: Der Wecker tickte ticktack, ticktack.Budík tikal tik tak, tik tak.

uhánět: Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.

vyklouznout: Es ist mir einfach so herausgerutscht.To mi jen tak vyklouzlo.

vypadat: Es ist nicht, wonach es aussieht!To není (tak), jak to vypadá!

zatím: Bis dann!Tak zatím!

zdaleka: Es war bei weitem nicht so einfach.Nebylo to ani zdaleka tak snadné.

hned: tak snadno ap. so oft, so einfach, so baldhned tak, tak hned

ah: Ah so!Ach tak!, Tak tedy!

doppelt: doppelt so oftdvakrát tak často

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

schenken: Geschenkt!Zapomeň na to!, Nech to tak!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

so: und so weitera tak dále

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

aufblähen: Bläh dich nicht so auf!Nenaparuj se tak!

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

dann: Bis dann!Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!

dass: Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.

denn: Geht das denn wirklich?Copak to tak skutečně jde?

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

eilig: Er hat es immer so eilig.Má vždy tak naspěch.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

etwas: So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

Fehlanzeige: Das war auch Fehlanzeige.To byla taky marná snaha.

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

ihr: Ihr seid so lieb.Jste tak milí.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!