Hlavní obsah

sprechen

Slovesospricht, sprach, h. gesprochen

  1. mluvitDas Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.
  2. (pro)mluvit, vyslovit, říciEr hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.
  3. pronést, přednést, (za)recitovat
  4. mluvit ovládat jazykSie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.Sprechen Sie Deutsch?Mluvíte německy?
  5. über j-n/etw., von j-m/etw. mluvit, hovořit, bavit se o kom/čemvom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politiceDarüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.
  6. j-n (pro)mluvit (si), popovídat si s kým o problému ap.

Vyskytuje se v

Gemüt: j-m nach dem Gemüte sprechenmluvit z duše komu

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

Machtwort: ein Machtwort sprechenříci rozhodující slovo rozhodnout

Rätsel: in Rätseln sprechen/redenmluvit v hádankách

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

schuldig: j-n schuldig sprechenodsoudit koho

Sprache: eine deutliche Sprache mit j-m sprechenmluvit zcela jasně s kým

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

Tat: Taten sprechen lassennechat promluvit činy

unbefangen: mit j-m unbefangen sprechennenuceně se s kým bavit

verächtlich: verächtlich von j-m sprechenmluvit opovržlivě o kom

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

Andeutung: in Andeutungen sprechenmluvit v náznacích/narážkách

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

Dialekt: Dialekt sprechenmluvit nářečím

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

flüssig: flüssig französisch sprechenmluvit plynule francouzsky

Schlaf: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

schwerfällig: schwerfällig sprechentěžkopádně se vyjadřovat

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

wer: Mit wem spreche ich?S kým hovořím?

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.