Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  1. (dlouhou dobu) langeco je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit herJak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?
  2. (dávno, odedávna) seit langem, langeNa to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

Vyskytuje se v

chvíle: nuda die Langeweiledlouhá chvíle

cavyky: ohne große Umschweifebez dlouhých cavyků

dlouhý: Langwelle/Kurzwelledlouhé/krátké (rozhlasové) vlny

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

bdít: lange in die Nacht wachenbdít dlouho do noci

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

dočkat se: ein hohes Alter erreichendočkat se dlouhého věku

kolona: eine lange Autokolonnedlouhá kolona aut

ohřát se: Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.Dlouho ses doma neohřál.

otálet: Er zauderte lange mit der Hochzeit.Dlouho otálel se svatbou.

překážet: Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.Dlouhý plášť mu překážel v běhu.

sloupek: halbes Stäbchen/das Stäbchenkrátký/dlouhý sloupek

tričko: ein langärmeliges T-Shirttričko s dlouhým rukávem

trvat: Wie lange wird es noch dauern?Jak dlouho to bude ještě trvat?

uhánět: Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.

ukrátit: sich die lange Weile mit der Lektüre verkürzenukrátit si dlouhou chvíli četbou

válčit: Sie bekriegen einander schon lange.Už dlouho spolu válčí.

vést: Er führte ein langes Gespräch mit ihr.Vedl s ní dlouhý rozhovor.

vlas: langes Haardlouhé vlasy

vy: Ich habe über Sie lange nichts gehört.Dlouho jsem o vás neslyšel.

vystát: in einer langen Schlange stehenvystát dlouhou frontu

vzhůru: lange auf seinbýt dlouho vzhůru

zahnat: die Zeit mit etw. vertreibenzahnat dlouhou chvíli čím

zdržet se: Wie lange bleibst du?Jak dlouho se zdržíš?

zmoct: von der langen Reise erschöpft seinbýt zmožen dlouhou cestou

zpovídat: Meine Mutter fragte mich lange aus.Matka mě dlouho zpovídala.

: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

běžec: der Langstreckenläuferběžec na dlouhé tratě

džbán: Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

loket: etw. in die Länge ziehendělat co na dlouhé lokte

prst: lange Finger habenmít dlouhé prsty

ucho: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

vedení: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho