Hlavní obsah

angeben

Vyskytuje se v

Ton: udávat tón při čembei etw. den Ton angeben

Tüte: vychloubat se do nebeangeben wie eine Tüte voll Mücken

begreiflich: uvést pochopitelné důvodybegreifliche Gründe angeben

Gewähr: Všechny údaje jsou bez záruky.Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Name: uvést své jménoseinen Namen angeben

vollständig: uvést úplnou adresueine vollständige Adresse angeben

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

chybný: chybné údajefehlerhafte Angaben

jmenovitě: uvést jmenovitě kohoj-n namentlich angeben

konkrétní: uvést konkrétní osobueine konkrete Person angeben

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

neshoda: neshody v údajíchUnstimmigkeiten in den Angaben

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

poloha: udat svoji polohuseine Lage angeben

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

udat: udat adresudie Adresse angeben

určit: určit směrdie Richtung angeben

uvést: uvést své jménoseinen Namen angeben

angeben: uvést co jako důvodetw. als Grund angeben