Hlavní obsah

Erfolg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • úspěchvon Erfolg gekrönt seinbýt korunován úspěchemetw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

Vyskytuje se v

Erfolg: být korunován úspěchemvon Erfolg gekrönt sein

in: mít úspěch ve školein der Schule Erfolg haben

beachtlich: dosáhnout pozoruhodného úspěchueinen beachtlichen Erfolg erreichen

beglückwünschen: poblahopřát komu k jeho úspěchuj-n zu seinem Erfolg beglückwünschen

bescheiden: Úspěch mu nebyl souzen.Ihm war kein Erfolg beschieden.

Gewähr: Všechny údaje jsou bez záruky.Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Rausch: v opojení úspěchuim Rausch des Erfolgs

ringen: usilovat o úspěchum Erfolg ringen

Schlüssel: klíč k úspěchuder Schlüssel zum Erfolg

sosehr: Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.

verhelfen: dopomoci komu k úspěchuj-m zum Erfolg verhelfen

mnoho: Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

úspěch: s úspěchemmit Erfolg, erfolgreich

bájný: mít bájný úspěcheinen sagenhaften Erfolg haben

klikatý: klikatá cesta k úspěchuein krummer Weg zum Erfolg

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

nad, nade: jásat nad úspěchemüber den Erfolg jauchzen

násobit: násobit šanci na úspěchdie Chance auf Erfolg vervielfachen

podíl: mít podíl na úspěchuAnteil an dem Erfolg haben

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

přispět: přispět k úspěchuzum Erfolg beitragen

pyšnit se: pyšnit se svými úspěchymit seinen Erfolgen prunken

rekapitulovat: rekapitulovat úspěchydie Erfolge rekapitulieren

spočívat: Úspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.

uspět: uspět při zkoušcebei der Prüfung Erfolg haben

vypočítat: Vypočítal všechny svoje úspěchy.Er hat alle seinen Erfolge aufgezählt.

zaradovat se: zaradovat se z úspěchusich über den Erfolg freuen

zaručený: zaručený úspěchgarantierter Erfolg

závidět: Záviděl bratrovi úspěch.Er beneidete seinen Bruder um den Erfolg.

zpychnout: zpychnout úspěchemdurch Erfolg hochmütig werden

žárlit: Žárlí na jeho úspěchy.Er ist auf seine Erfolge neidisch.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.

Arbeit: Bez práce nejsou koláče.Ohne Arbeit kein Erfolg.