Hlavní obsah

erfolgen

Vyskytuje se v

Erfolg: von Erfolg gekrönt seinbýt korunován úspěchem

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

beglückwünschen: j-n zu seinem Erfolg beglückwünschenpoblahopřát komu k jeho úspěchu

bescheiden: Ihm war kein Erfolg beschieden.Úspěch mu nebyl souzen.

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

ringen: um Erfolg ringenusilovat o úspěch

Schlüssel: der Schlüssel zum Erfolgklíč k úspěchu

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

verhelfen: j-m zum Erfolg verhelfendopomoci komu k úspěchu

mnoho: Viel Erfolg!Mnoho zdaru!

úspěch: mit Erfolg, erfolgreichs úspěchem

bájný: einen sagenhaften Erfolg habenmít bájný úspěch

klikatý: ein krummer Weg zum Erfolgklikatá cesta k úspěchu

korunovat: Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.Jeho práce byla korunována úspěchem.

nad, nade: über den Erfolg jauchzenjásat nad úspěchem

násobit: die Chance auf Erfolg vervielfachennásobit šanci na úspěch

podíl: Anteil an dem Erfolg habenmít podíl na úspěchu

poloviční: mit einem halben Erfolg zufrieden seinspokojit se s polovičním úspěchem

přispět: zum Erfolg beitragenpřispět k úspěchu

pyšnit se: mit seinen Erfolgen prunkenpyšnit se svými úspěchy

rekapitulovat: die Erfolge rekapitulierenrekapitulovat úspěchy

spočívat: Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.Úspěch spočívá v přesnosti.

uspět: bei der Prüfung Erfolg habenuspět při zkoušce

vypočítat: Er hat alle seinen Erfolge aufgezählt.Vypočítal všechny svoje úspěchy.

zaradovat se: sich über den Erfolg freuenzaradovat se z úspěchu

zaručený: garantierter Erfolgzaručený úspěch

závidět: Er beneidete seinen Bruder um den Erfolg.Záviděl bratrovi úspěch.

zpychnout: durch Erfolg hochmütig werdenzpychnout úspěchem

žárlit: Er ist auf seine Erfolge neidisch.Žárlí na jeho úspěchy.

koláč: Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

Arbeit: Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.