Hlavní obsah

auch

Částice

  1. také, též, (dokonce) i
  2. aHast du dir auch die Hände gewaschen?A umyl(a) sis ruce?
  3. taky
  4. wo + auch (immer) užívá se pro zobecnění větné formulacekdekoliWas er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

Vyskytuje se v

einfach: Warum einfach, wenns auch umständlich geht?Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

immer: wann (auch) immerať už ... kdykoli

kein, keine: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.Kde není žalobce, není ani soudce.

Mensch: (auch) nur ein Mensch seinbýt (také) jenom člověk

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

nicht: nicht nur ... sondern auchnejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

nur: nicht nur... sondern auchnejen ale i

sowohl: sowohl ... als (auch)jak ... tak (i)

Tag: Morgen ist auch noch ein Tag!Zítra je taky den!

Teufel: Teufel auch!, Teufel, Teufel!K čertu!

wenn: wenn ... auchpřestože, třebaže, i když

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Fehlanzeige: Das war auch Fehlanzeige.To byla taky marná snaha.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

warum: Warum (auch/denn) nicht?A proč(pak) ne?

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

chytrák: To jsi teda chytrák.Du bist ja auch ein Schlaumeier.

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

nadále: Silnice je i nadále nesjízdná.Die Straße ist auch weiterhin unbefahrbar.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

slézt: Sníh už slezl i na horách.Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

také: Je také pilná.Sie ist auch fleißig.

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

také: Také on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

světlý: Vše má své světlé i stinné stránky.Wo Licht ist, ist auch Schatten.

zavařit: Co sis zavařil, to si taky sníš!Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, wirst du auch auslöffeln!