Hlavní obsah

auch

Částice

  1. také, též, (dokonce) i
  2. aHast du dir auch die Hände gewaschen?A umyl(a) sis ruce?
  3. taky
  4. wo + auch (immer) užívá se pro zobecnění větné formulacekdekoliWas er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

Vyskytuje se v

auch: kdekoliwo + auch (immer)

einfach: Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?Warum einfach, wenns auch umständlich geht?

Engel: nebýt zrovna anděl(auch) nicht gerade ein Engel sein

immer: ať už ... kdykoliwann (auch) immer

kein, keine: Kde není žalobce, není ani soudce.Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.

Mensch: být (také) jenom člověk(auch) nur ein Mensch sein

morgen: Zítra je taky den.Morgen ist auch noch ein Tag.

nicht: nejen ... ale i, nejen ... nýbrž inicht nur ... sondern auch

nur: nejen ale inicht nur... sondern auch

sowohl: jak ... tak (i)sowohl ... als (auch)

Tag: Zítra je taky den!Morgen ist auch noch ein Tag!

Teufel: K čertu!Teufel auch!, Teufel, Teufel!

wenn: přestože, třebaže, i kdyžwenn ... auch

aber: Co je to jenom za lidi!Was sind das aber auch für Leute!

dazu: Je hloupý a ještě k tomu i drzý.Er ist dumm und dazu auch noch frech.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

Fehlanzeige: To byla taky marná snaha.Das war auch Fehlanzeige.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

kaum dass: Sotva přišel, byl už zase odvolán.Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.

sosehr: Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

warum: A proč(pak) ne?Warum (auch/denn) nicht?

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

chytrák: To jsi teda chytrák.Du bist ja auch ein Schlaumeier.

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

nadále: Silnice je i nadále nesjízdná.Die Straße ist auch weiterhin unbefahrbar.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

slézt: Sníh už slezl i na horách.Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

světlý: Vše má své světlé i stinné stránky.Wo Licht ist, ist auch Schatten.

zavařit: Co sis zavařil, to si taky sníš!Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, wirst du auch auslöffeln!