Hlavní obsah

nur

Příslovce

  1. jen(om), pouzeIch war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.
  2. nicht nur... sondern auch nejen ale i
  3. nur dass jenže, jenomže

Částice

  1. jen(om), pouze, tolikoIch habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.Sie hat nur 10 Euro bei sich.Má u sebe jen 10 eur.
  2. užívá se ke zdůraznění výpovědiKomm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

Částice

  1. nur so hovor.jen tak bez zvláštního důvodu

Vyskytuje se v

Bahnhof: Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.

Fell: být jen kost a kůže velmi hubenýnur noch Fell und Knochen sein

Frage: být jen otázkou časunur eine Frage der Zeit sein

Handgriff: být hračka maličkostnur ein Handgriff sein

Haut: být jen kost a kůženur noch Haut und Knochen sein

Leiche: Jen přes mou mrtvolu!Nur über meine Leiche!

Mensch: být pouhým stínem být velmi vyčerpánnur (noch) ein halber Mensch sein

Müdigkeit: Jen žádnou ulejvárnu!(Nur) Keine Müdigkeit vorschützen!

nicht: nejen ... ale i, nejen ... nýbrž inicht nur ... sondern auch

nur: nejen ale inicht nur... sondern auch

Papier: být jen na papíře(nur) auf dem Papier (be)stehen

Redensart: To jsou jenom řeči!Das sind doch nur Redensarten!

Scham: jen žádný falešný stud, jen žádná falešná skromnostnur keine falsche Scham

Sorge: To je moje starost!, Nech to na mně!Lass das (nur) meine Sorge sein!

Staat: jen na oko(nur) zum Staat

warten: Jen počkej!, Však uvidíš! hrozbaNa warte!, Warte nur!

wenn: kéž by, kdyby (tak)wenn ... bloß/doch/nur

bar: prodej jen za hotovéVerkauf nur gegen bar

dünn: pít jen slabou kávunur einen dünnen Kaffee trinken

einfach: koupit jen jednoduchou jízdenkunur eine einfache Fahrkarte kaufen

Hälfte: zaplatit co (jen) z polovinyetw. (nur) zur Hälfte bezahlen

literweise: prodávat jen po litrechnur literweise verkaufen

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

Zeit: zaměstnat koho (jen) na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellen

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

Abgabe: prodej pouze dospělýmAbgabe nur an Erwachsene

berechnen: Účtuji vám za to jen deset eur.Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.

Bereich: Jízdenka platí jen na území města.Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

brauchen: Stačí, když (mi) to řekneš.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.

darunter: Měla na sobě jen župan a nic pod tím.Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

durchblättern, durchblättern: Knihu jsem jen prolistovala.Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert.

durchreisen: Římem jsme jen projeli. bez zastaveníWir sind durch Rom nur durchgereist.

einbilden: Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.

einrosten: Tady jenom zrezavíš.přen. Hier rostest du nur ein.

erwähnen: zmínit co jen mimochodemetw. nur beiläufig erwähnen

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

Führer: Výstup na horu je možný jen s průvodcem.Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.

gegen: pouze na lékařský předpisnur gegen Rezept erhältlich

ihn: Myslela jen na něho.Sie dachte nur an ihn.

kennen: znát co jen z doslechuetw. nur vom Hörensagen kennen

Konfektion: Nosím jen konfekci.Ich trage nur Konfektion.

leben: Žije jen svou hudbou.Er lebt nur seiner Musik.

meinesgleichen: Stýkám se jen se sobě rovnými.Ich verkehre nur mit meinesgleichen.

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

neuerdings: Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.

noch: Mám už jen dvě eura.Ich habe nur noch zwei Euro.

Notfall: Brzdit jen v případě nouze!Bremse nur im Notfall ziehen!

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

Rezept: Tento lék je jen na recept.Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.

Scherz: říci co (jen) z legraceetw. (nur) aus Scherz sagen

schinden: Jenom hraje o čas.Sie schindet nur Zeit.

sehen: Vidí už jen na jedno oko.Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.

selten: Jezdíme do města jen velmi zřídka.Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.

sprühen: Jen srší dobrými nápady.přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.

Station: jet jen tři stanicenur drei Stationen (weit) fahren

statt: Místo odpovědi dostal jen ...Statt einer Antwort erhielt er nur ...

streifen: Naštěstí ho střela pouze škrábla.Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.

Stündchen: Chtěla se stavit jen na chvilku.Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.

umgucken: Jen se dívám.Ich gucke mich nur um.

verkraften: S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.

verständigen: domluvit se jen francouzskysich nur auf Französisch verständigen

verwenden: používat na vaření jen máslozum Kochen nur Butter verwenden

Vorlage: obdržet co pouze po předložení stvrzenkyetw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten

weitermachen: Jen tak dál!, Jen pokračuj!iron. Mach nur so weiter!

widerwillig: dělat co jen neradetw. nur widerwillig tun

äußerlich: Jen k zevnímu použití!Nur zur äußerlichen Anwendung!

fráze: omílat jen otřelé frázenur abgeschliffene Floskeln faseln

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

záminka: být pouhou záminkounur als bloßer Vorwand dienen

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

: Ať se brzo setkáme!Träfen wir uns nur doch bald wieder!

běžet: Jen běž napřed.Geh nur voraus.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hrnout se: Zákazníci se mu jen hrnou.Die Kunden laufen ihm nur so zu.

hrotit: Nerada bych hrotila situaci.Ich würde nur ungern die Situation zuspitzen.

chabě: Rozumí německy jen chabě.Er versteht nur dürftig deutsch.

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

kapka: V čaji byla jen kapka rumu.Im Tee war nur ein Tropfen Rum.

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

kéž: Kéž by sněžilo!Wenn es nur schneien würde!

kusý: mít jen kusé zprávynur dürftige Nachrichten haben

ansehen: (jen) od vidění(nur) von Ansehen

lehce: být jen lehce oblečennur leicht angezogen sein

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

-li: Jen zvládneš-li to.Wenn du es nur schaffst.

maličkost: pokládat co za maličkostetw. nur für eine Kleinigkeit halten

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

malý: dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen

mlhavý: mít jen mlhavou naději na conur eine vage Hoffnung auf etw. haben

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

objevovat se: Objevuje se tu jen zřídka.Er erscheint hier nur selten.

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

okraj: poznamenat (jen) na okraj coetw. (nur) am Rande bemerken

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

panika: Jen žádnou paniku!Nur keine Panik!

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

plašit: Neplaš!Nur keine Panik!

podvádět: Podvádí jen sám sebe.Er betrügt nur sich selbst.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

pouze: Je to pouze formalita.Es ist nur eine Formalität.

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

pravačka: kopat pouze pravačkounur mit dem rechten Fuß spielen

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

provizorní: Je to jen provizorní řešení.Das ist nur eine provisorische Lösung.

předpis: jen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnung

představa: mít jen povrchní představunur eine oberflächliche Vorstellung haben

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

případ: jen ve výjimečných případechnur in Sonderfällen

recept: Lék je pouze na recept.Das Medikament gibt es nur auf Rezept.

růst: růst jen v písčitých půdáchnur auf sandigen Böden wachsen

spěch: Jen žádný spěch.Nur keine Eile.

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

škrábnout: Jenom ho škrábnul.Er hat ihn nur geritzt.

tak: Kdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

upřesnění: Jen pro upřesnění...Nur um genauer zu sein...