Hlavní obsah

Mache

Vyskytuje se v

alt: j-n alt machendělat starším koho účes, oblečení ap.

aufmerksam: j-n auf j-n/etw. aufmerksam machenupozornit koho na koho/co, poukázat na koho/co

bemerkbar: sich bemerkbar machenupozornit na sebe

Beute: fette/reiche Beute machenzískat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobem

bezahlen: sich bezahlt machenvyplatit se, zaplatit se

Bock: den Bock zum Gärtner machenudělat kozla zahradníkem

Buckel: einen krummen Buckel machenohýbat záda někomu podlézat

Epoche: Epoche machenzpůsobit převrat vynález ap.

Finger: keinen Finger krumm machen/rührennehnout ani prstem

Frieden: seinen Frieden mit j-m/etw. machenuzavřít mír, (u)smířit se s kým/čím

Furore: mit etw. Furore machenvyvolat rozruch (s) čím s novým kloboukem ap.

Garaus: j-m den Garaus machendorazit, zabít, zničit koho

Gedanke: sich seine Gedanken über j-n/etw. machen(u)dělat si obrázek/představu o kom/čem

Geld: (das große) Geld machenvydělat velké peníze

gelten: etw. geltend machenco uplatnit právo, nárok ap.

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Geschichte: Mach keine Geschichten!Žádné hlouposti!, Žádné řeči! varování

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

Gespött: j-n zum Gespött machenvystavit posměchu, zesměšnit koho

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

groß: (große) Augen machenvalit oči žasnout

gut: Mach's gut!Měj se!

haftbar: j-n für etw. haftbar machenzavázat koho k čemu, činit zodpovědným koho za co

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

kaputt machen: sich kaputt machenzničit se, ztrhat se, složit se zdravotně ap.

Kleinholz: Kleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machennadělat třísky z čeho, rozbít napadrť co

Kopfschmerz: sich Dat über etw. Akk, wegen etw. keine Kopfschmerzen machennelámat si s čím hlavu, nedělat si z čeho, kvůli čemu těžkou hlavu

Krach: Krach machenudělat bengál hlasitě protestovat

kurz: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

Leben: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

links: etw. Akk mit links machenco (u)dělat levou (zadní)

lustig: sich über j-n/etw. lustig machendělat si legraci z koho/čeho

machen: sich machenan etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čím

Minus: ein Minus machenprodělat

mundtot: j-n mundtot machenumlčet koho, zavřít ústa komu

Mus: j-n/etw. zu Mus machenrozmlátit koho/co na kaši

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

nichts: (Das) Macht nichts.(To) Nevadí., Nic se neděje.

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

Pipi: Pipi machenčurat

Prozess: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Rennen: das Rennen machenzvítězit, vyhrát

Rückzieher: einen Rückzieher machenpovolit snížit své nároky ap.

Runde: die Runde machenkolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.

Sache: mit j-m gemeinsame Sache machenkout pikle s kým

Sau: j-n zur Sau machen(u)dělat z koho vola

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Schau: eine Schau machendělat cavyky

Scherz: Mach keinen Scherz!Nedělej si srandu!, To si děláš srandu!

Schlagzeile: Schlagzeilen machenbýt na titulních stránkách

Schluss: Schluss machenskončit pro dnešek s prací ap.

Schnecke: j-n/etw. zur Schnecke machenroznést koho/co na kopytech

schön: j-m schöne Augen machendělat (hezké) oči na koho, házet očima po kom

Schwalbe: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

selbstständig: sich selbstständig machenosamostatnit se, založit podnik, postavit se na vlastní nohy

Socke: sich auf die Socken machenvypadnout odejít

Spaß: Mach keine Späße!Nedělej si srandu/prdel!

spitz: spitze Ohren machennastražit uši

Sprung: keine großen Sprünge machen könnennemoci si vyskakovat

stehen: (nicht) in j-s Macht stehen(ne)být v moci koho

streitig: j-m/j-n etw. Akk streitig machenupírat komu co nárok, právo ap.

Strich: j-m einen Strich durch die Rechnung machenudělat komu čáru přes rozpočet

Tisch: sich Dat mit etw. reinen Tisch machenudělat si čistý stůl čím

unmöglich: j-n/sich vor j-m unmöglich machenznemožnit koho/se před kým

untertan: sich Dat j-n/etw. untertan machenpodmanit si koho/co

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

zunutze: sich Dat etw. Akk zunutze machenvyužít čeho/co (ve svůj prospěch)

abgekämpft: einen abgekämpften Eindruck machenpůsobit schváceným dojmem

Abwasch: den Abwasch machenumýt nádobí

begreiflich: j-m etw. begreiflich machenkomu co vysvětlit, objasnit

einfach: sich etw. einfach machenzjednodušit si co

ergreifen: die Macht ergreifenpřevzít moc i násilím

geil: j-n geil machen(vy)rajcovat koho

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

abspenstig: j-m j-n/etw. abspenstig machenpřebrat, odloudit, odlákat komu koho/co manžela ap.

vydělit: vydělit ze stáda nemocná zvířatakranke Tiere von der Herde absondern