Hlavní obsah

sorgen

Vyskytuje se v

machen: sich Dat Sorgen machendělat si starosti, strachovat se

Sorge: Keine Sorge!Bez obav!, Žádný strach!

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Sorge: j-m Sorgen machendělat komu starosti

Sorge: voller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostí

Sorge: mit j-m/etw. Sorgen habenmít starosti s kým/čím

Stimmung: für gute Stimmung sorgen(po)starat se o dobrou náladu

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen

bázeň: bázeň o rodičedie Sorge um die Eltern

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

obživa: starat se o obživu kohofür j-s Ernährung sorgen

po: Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.

soužit: Je sužován starostmi.Die Sorgen plagen ihn.

starost: mít koho/co na starostfür j-n/etw. Sorge tragen

strachovat se: strachovat se o svůj životsich um sein Leben sorgen

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou sestru.Ich sorge für meine Schwester.

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zešedivět: Vlasy jí starostmi zešedivěly.Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.