Hlavní obsah

erheben

Slovesoo, o

 1. (po)zvednout, (po)zdvihnoutdas Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdravídie Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravuzu j-m die Augen erhebenzvednout ke komu oči
 2. povznést, pozvednout ducha ap.
 3. sich erheben zvednout se z křesla ap.
 4. sich erheben vzlétnout, vznést se letadlo, pták ap.
 5. sich erheben tyčit se, zvedat se
 6. zu etw. povýšit na co vesnici na město ap.j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu
 7. sich erheben vyčnívat nad ostatní ap., přesahovat průměr ap.
 8. sich erheben über j-n povyšovat se, vyvyšovat se nad koho
 9. sich erheben gegen j-n/etw. povstat proti komu/čemu proti vládě ap., postavit se (na odpor) komu/čemu diktátorovi ap.
 10. vyb(í)rat, inkasovat daně ap.
 11. sbírat, shromažďovat data, údaje ap.
 12. sich erheben kniž.zvedat se, přicházet vítr, bouře ap., vyvstávat problém ap.
 13. vznést nárok ap.

Vyskytuje se v

Klage: gegen j-n Klage erhebenvznést žalobu proti komu

Anklage: eine Anklage gegen den Chef erhebenvznést obvinění proti šéfovi

Anspruch: Anspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

formal: einen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku

protest: podat protestEinspruch erheben

žaloba: podat žalobu na kohogegen j-n die Klage erheben

pohár: pozvednout pohár k přípitkuden Becher zum Trinkspruch erheben

povstat: povstat proti okupantůmsich gegen den Okkupanten erheben

povýšit: být povýšen do rytířského stavuin den Ritterstand erhoben werden

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

povyšovat se: povyšovat se nad druhésich über die anderen erheben

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

přísaha: zvednout ruku k přísazedie Hand zum Schwur erheben

reklamace: podat/uznat/zamítnout reklamacieine Reklamation erheben/anerkennen/zurückweisen

současně: Povstali současně.Sie erhoben sich gleichzeitig.

šlechtický: povýšit koho do šlechtického stavuj-n in den Adelsstand erheben

umocnit: umocnit na druhouin die zweite Potenz erheben, odb. quadrieren

vybrat: vybrat daněSteuern erheben

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

vztyčit: Vztyčil hrdě hlavu.Er hat den Kopf stolz erhoben.

zvednout se: zvednout se z lavicesich von einer Bank erheben

zvednout: zvednout oči ke komudie Augen erheben zu j-m