Hlavní obsah

nikdy

Příslovce

  • nie(mals)nemít nikdy časnie Zeit habennikdy znovunie wieder

Vyskytuje se v

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

kývnout: Na to nikdy nekývnu.Das bejahe ich nie.

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přebolet: Jeho ztráta nikdy nepřebolí.Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

trknout: Nikdy mě to netrklo!Das ist mir nie eingefallen!

zakřičet: Nikdy na ni nezakřičel.Er hat sie nie angebrüllt.

zamrzat: Některé řeky nikdy nezamrzají.Manche Flüsse frieren nie zu.

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.

nie: nemít nikdy časnie Zeit haben

wieder: už nikdy (více)nie wieder

zu: nikdyzu keiner Zeit

brechen: nikdy neporušit svůj slibniemals sein Versprechen brechen

herauskommen: Nikdy se nedostala ze svého rodného města.Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Preis: Nikdy nehledí na cenu.Sie sieht nie auf den Preis.

sosehr: Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.

spät: lepší pozdě než nikdyhovor. besser spät als nie

verschmerzen: To mě nikdy nepřebolí.Das kann ich nie verschmerzen.

vorkommen: To se mi nemůže nikdy stát.Das kann mir nie vorkommen.

wissen: Jeden nikdy neví.Man kann nie wissen.

zutrauen: Toho bych se od něho nikdy nenadála!Das hätte ich ihm nie zugetraut!

entweder: Buď teď, nebo nikdy!Entweder jetzt oder nie(mals)!

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben