Hlavní obsah

znalost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obeznámenost) die Kenntnis
  2. (souhrn vědomostí) die Kenntnis, das Wissenrozšířit si znalostiseine Kenntnisse erweiternznalost cizích jazykůdie Sprachkenntnisse

Vyskytuje se v

elementární: die Elementarkenntnisseelementární znalosti

jazykový: die Sprachkenntnissejazykové znalosti

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

globální: Globalkenntnisse von etw. habenmít globální znalosti čeho

načerpat: die Kenntnisse gewinnennačerpat znalosti

nedostatečný: ungenügende Kenntnissenedostatečné znalosti

nevalný: maue Kentnissenevalné znalosti

ohromit: Sie erstaunte ihn durch ihre Kenntnisse.Ohromila ho svými znalostmi.

oprášit: Russischkenntnisse auffrischenoprášit znalosti ruštiny

oslnit: Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.Oslnil mě svými znalostmi.

povrchní: oberflächliche Kenntnisse von etw., etw. Gen habenmít povrchní znalosti čeho

povšechný: allgemeine Kenntnis etw. Genpovšechná znalost čeho

rozsáhlý: umfangreiche Kenntnisserozsáhlé znalosti

zahanbit: Der Schüler überragte den Lehrer mit seinen Kenntnissen.Žák svými znalostmi zahanbil učitele.

zdokonalit: seine Kenntnisse vervollkommnenzdokonalit své znalosti

získat: Kenntnisse von etw. erhaltenzískat znalosti o čem

zúročit: seine Kenntnisse in Praxis verwertenzúročit své znalosti v praxi

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

vermitteln: j-m Kenntnisse vermittelnpředávat komu znalosti

znalost: die Sprachkenntnisseznalost cizích jazyků