Hlavní obsah

daný

Přídavné jméno

  1. (výchozí) gegebendané slovogegebenes Wort
  2. (uvedený, existující) gegebendaný od Bohavon Gott gegebenza daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

Vyskytuje se v

dát: k jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*dát si

dopustit: nedovolit kritiku nichts kommen* lassen*nedat dopustit

líbit: sich Dat gefallen* lassen*dát si líbit

bába: j-n abschlagendát komu babu

bokem: Geld beiseitelegendát (si) peníze bokem

Dán: blau wie ein Veilchen seinbýt opilý jako Dán

najevo: etw. zeigen/äußerndá(va)t najevo co

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

bezhlavý: Hals über Kopf die Flucht ergreifendát se na bezhlavý útěk

bezpočetný: eine zahllose Menschenmengebezpočetný dav

bok: die Hände in die Hüften stemmenpřen. dát si ruce v bok

čekat: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

dražba: etw. zur Versteigerung bringendát co do dražby

extra: Ich gebe es jedem extra.Dám to každému extra.

gól: ein Tor erzielendát gól

chladit: kalt stellendát chladit

impulz: etw. Dat einen Impuls gebendát k čemu impulz

instrukce: Instruktionen ausgebendát instrukce

kokos: j-m eins auf die Birne gebendát komu na kokos

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

leda: Hier kann man höchstens ins Kino gehen.Tady se dá jít leda do kina.

lehký: j-m eine leichte Aufgabe gebendát komu lehký úkol

mnoho: j-m viele nützliche Hinweise gebendát mnoho užitečných tipů komu

nádavek: j-m etw. als Beigabe gebendát komu co nádavkem

nahoru: die Hände hochnehmendát ruce nahoru

náhubek: j-m einen Maulkorb anlegenpřen., expr. dát komu náhubek

nachytat: Du darfst dich nicht anschmieren lassen.Nesmíš se dát nachytat.

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

nářez: j-m eine Tracht Prügel verabreichendát komu pořádný nářez

náskok: j-m Vorsprung gebendát komu náskok

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

nečestný: j-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreitendát nečestný návrh komu

noviny: etw. in die Zeitung gebendát co do novin

obálka: einen Brief in den Briefumschlag steckendát dopis do obálky

očkovat: sich gegen Tetanus impfen lassendát se očkovat proti tetanu

oddálit se: Das Treffen lässt sich aufschieben.Schůzka se dá oddálit.

cesta: die Reise antreten, sich auf Reisen begebendát se na cestu

dělat: Man kann nichts machen.Nedá se nic dělat.

dobro: eine Geschichte zum Besten gebendát k dobru historku

dohromady: etw. mit etw. zusammenbringendát dohromady co s čím

hlava: die Köpfe zusammensteckendát hlavy dohromady

index: j-n/etw. auf den Index setzendát koho/co na index

kopačka: j-m den Laufpass gebenpřen. dát komu kopačky

koš: j-m einen Korb gebendát komu košem

načas: sich Zeit lassendát si načas

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

ergreifen: die Flucht ergreifendát se na útěk

fristgemäß: j-m fristgemäß kündigenkomu dát výpověď ve lhůtě

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

geben: j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šanci

gehen: in Ordnung gehendát do pořádku

halb: etw. halb und halb gebendát co půl na půl

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

Karte: j-m seine Karte gebendát komu svou navštívenku

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Kommando: das Kommando zum Schießen gebendát povel ke střelbě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

Lektion: j-m eine Lektion erteilendát komu lekci

liefern: einen Beweis für etw. lieferndát důkaz pro co, dokázat co

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

daný: gegebenes Wortdané slovo

setzen: sich in Bewegung setzendát se do pohybu

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co

stellen: j-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozici

Tor: ein Tor schießendát branku

Umlauf: etw. Akk in Umlauf bringendát co do oběhu

ungenau: j-m eine ungenaue Auskunft gebendát komu nepřesnou informaci

Versprechen: j-m ein Versprechen gebendát komu slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Zeichen: j-m ein Zeichen gebendát komu znamení

Ablage: Kleider in die Ablage bringendát šaty do poličky

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

Anstoß: den Anstoß zu etw. gebendát podnět k čemu

Arbeit: sich an die Arbeit machendát se do práce

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

Bad: ein Bad nehmendát si koupel

Befehl: j-m einen Befehl geben/erteilendát komu rozkaz

beflügeln: j-s Fantasie beflügelnpovzbudit/dát křídla čí fantazii

begreifen: Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

bestreiten: Die Behauptung lässt sich nicht bestreiten.To tvrzení se nedá popřít.

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

Druck: etw. in (den) Druck gebendát co do tisku

Ehrenwort: j-m sein Ehrenwort auf etw. Akk gebendát komu čestné slovo na co

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

einlegen: Sohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínek

einrahmen: ein Bild einrahmen lassendát zarámovat obraz

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

erschließen: Daraus ist zu erschließen, dass ...Z toho se dá vyvodit, že ...

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

Gegenverkehr: dem Gegenverkehr Vorrang gewährendát přednost protijedoucím vozidlům

genießbar: Die Salami ist nicht mehr genießbar.Ten salám se už nedá jíst.

Gespräch: mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem

ihm: Ich gebe ihm das Buch.Dám mu knihu.

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

kosten: j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnat

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?