Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (sled hlásek, výraz) das Wortslovo za slovemWort für Wortposlouchat koho na slovoj-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchenpořádek slov (ve větě)die Wortstellung (im Satz)
  2. (řeč, mluva) das Wort, die Redevylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildernujmout se slovadas Wort ergreifen(při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) meldenjinými slovy ...mit anderen Worten ...slova útěchydie Trostworte
  3. (pokyn, vliv) das Wort, der Wink
  4. (slib) das Wort, das Versprechenčestné slovodas Ehrenwortdodržet své slovosein Wort halten
  5. slova (k písni ap.) die Worte, der Textautor slovder Autor des Textes

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýhervorragend, exzellent, vorzüglich

cizí: cizí slovodas Fremdwort

čestný: čestné slovodas Ehrenwort

druh: ling. druhy slovdie Wortarten

hanlivý: ling. hanlivé slovodas Pejorativum

inverzní: ling. inverzní pořádek slovinverse Wortfolge

jednoslabičný: jednoslabičné slovoeinsilbiges Wort

klíčový: klíčové slovodas Schlüsselwort

osudový: osudové slovo/setkánídas Schicksalswort/Schicksalstreffen

primární: ling. primární význam slovaprimäre Wortbedeutung

prorocký: prorocká slovadie Prophetenworte

průvodní: průvodní slovodas Begleitwort

přejatý: ling. přejaté slovodas Lehnwort

příval: příval slovder Wortschwall

rozhraní: ling. rozhraní slovdie Wortgrenze

slangový: slangové slovodas Slangwort

tvorba: ling. tvorba slovdie Wortbildung

tvoření: ling. tvoření slovdie Wortbildung

úvodní: úvodní slovodas Einleitungswort

bezcitný: bezcitná slovakaltherzige Worte

daný: dané slovogegebenes Wort

dostat se: dostat se ke slovuzu Wort kommen

hemžit se: Text se hemží cizími slovy.Der Text wimmelt von Fremdwörtern.

hlásit se: hlásit se ke slovusich zu Wort melden

horoucný: horoucná slovaglühende Worte

chápat: chápat smysl slovden Sinn der Wörter begreifen

jedovatý: jedovatá slovagiftige Worte

jiný: jinými slovymit anderen Worten

končit: Slovo končí souhláskou.Das Wort endet auf einen Konsonanten.

libozvučný: libozvučné slovowohlklingendes Wort

medový: přen. medová slovahonigsüße Worte

nerozvážný: nerozvážná slovaunbedachte Worte

neuvážený: neuvážená slovaunbedachte Worte

nevěřit: Nevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.

něžný: něžná slovazarte Worte

obdivný: obdivná slovabewundernde Worte

očistit: očistit jazyk od cizích slovdie Sprache von Fremdwörtern säubern

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

odvozený: ling. odvozené slovoabgeleitetes Wort

opsat: ling. opsat slovodas Wort umschreiben

ošidný: ošidná slovatrügerische Worte

pár: pár slovein paar Worte

planý: planá slovaeitle Worte

pojit se: Slabiky se pojí v slovo.Silben verbinden sich zu einem Wort.

posměšný: posměšná slovaspöttische Worte

postavení: postavení slova ve větědie Wortstellung im Satz

prohodit: prohodit pár slovein Paar Worte einwerfen

průzračný: průzračné slovoein klares Wort

přehodit: přehodit slova ve větěWörter im Satz umstellen

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

příponový: příponová část slovader Suffixteil eines Wortes

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

rozumný: promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechen

seřadit: seřadit slova abecednědie Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisieren

skoupý: skoupý na slovowortkarg

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

synonymní: synonymní slovoein synonymes Wort

šuškat: šuškat komu do ucha láskyplná slovaj-m Kosewörter ins Ohr flüstern

uposlechnout: uposlechnout na slovoaufs Wort gehorchen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

uvěřit: Uvěřila mu každé slovo.Sie glaubte ihm jedes Wort.

úvod: několik slov úvodemeinige Worte zur Einführung

úzký: v užším slova smysluin engerem Sinn(e) des Wortes

vehnat: Ta slova jí vehnala slzy do očí.Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.

virtuos: virtuos slovader Meister der Worte/Wortmeister

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen

vrtat: Jeho slova jí vrtala hlavou.Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.

vrýt se: Její slova se mi vryla hluboko do srdce.Ihre Worte haben sich mir tief ins Herz eingeprägt.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

zadrhnout se: přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

zpřeházet: zpřeházet slova ve větědie Worte im Satz umstellen

brát: brát koho za slovoj-n beim Wort nehmen

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

držet: držet slovodas Wort halten

jeden, jedna, jedno: jedním slovemmit einem Wort

mít: mít slovodas Wort haben

počátek: Na počátku bylo slovo.Im Anfang war das Wort.

poslední: Musí mít poslední slovo.Er muss das letzte Wort haben.

půda: Slova padla na úrodnou půdu.Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.

široký: v širším smyslu slovaim weiteren Sinne des Wortes

vlastní: neslyšet vlastního slovasein eigenes Wort nicht verstehen