Hlavní obsah

zum

Předložka + člen

  1. = zu dem
  2. v některých ustálených spojeních nelze nahradit pomocí zu demzum Beispielnapříklad

Vyskytuje se v

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

Abend: zu Abend essenvečeřet

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

alt: j-n/etw. zum alten Eisen werfenházet do starého železa koho/co

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

anbeißen: zum Anbeißen seinbýt k nakousnutí

Atemzug: bis zum letzten Atemzug(až) do posledního dechu

auf: auf etw. Akk zuk čemu směr

bedauern: zu bedauern seinbýt k politování/politováníhodný

Beispiel: (wie) zum Beispiel(jako) například

bekommen: j-n/etw. zu Gesicht bekommensetkat se tváří v tvář s kým/čím, natrefit na koho/co

bersten: (bis) zum Bersten voll/gefülltnacpaný/plný k prasknutí

beschreiben: nicht zu beschreiben seinbýt nepopsatelný radost ap.

bis: bis zu + Zahlangabeco, až k čemu číselný údaj

Bock: den Bock zum Gärtner machenudělat kozla zahradníkem

brechen: zum Brechen/brechend voll seinbýt plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.

bringen: j-n/etw. zur Anzeige bringenoznámit, ohlásit koho/co

bringen: etw. Akk zum Ausdruck bringenvyjádřit, projevit co

bringen: etw. Akk zum Erliegen bringenzastavit, přerušit co provoz ap.

bringen: etw. Akk zur Kenntnis bringenoznámit, sdělit co novinu ap.

Brust: einen zur Brust nehmenpřihnout si, dát si do nosu

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

davonlaufen: zum Davonlaufen seinbýt k nevydržení horko ap.

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

denken: j-m zu denken gebenkoho přimět k přemýšlení/zamyšlení

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

dritt: zu drittpo třech, ve třech

Entfaltung: zur Entfaltung bringenrozvíjet

Erbarmen: Das ist zum Erbarmen!To je k uzoufání!

erkennen: j-m etw. Akk zu erkennen gebendát najevo, vyjádřit komu co

erwarten: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

fahren: Fahr zur Hölle!Táhni k čertu!

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

Feder: zur Feder greifenchopit se pera

Fell: sein Fell zu Markte tragennést svou kůži na trh

führen: zu weit führenzacházet příliš daleko

fünft: zu fünftv pěti, po pěti

Fuß: zu Fuß (gehen)(jít) pěšky

ganz: ganz zu schweigen von...nemluvě o...

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

Geld: zu Geld kommenpřijít k penězům zbohatnout

Geleit: zum Geleitna úvod, úvodem

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Gesellschaft: zur Gesellschaft(jen) ze společenských důvodů zúčastnit se ap.

Gespött: j-n zum Gespött machenvystavit posměchu, zesměšnit koho

Glück: zum Glücknaštěstí

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

Gunst: zu j-s Gunstenku prospěchu koho, v čí prospěch

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Haus: in etw. Dat zu Hause seinbýt v čem jako doma vyznat se

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

her: Her zu mir!Ke mně!

heulen: zum Heulen seinbýt k pláči situace ap.

holen: zum Tanz holenvyzvat k tanci, provést

Hölle: zur Hölle mit j-m/etw.K čertu s kým/čím!

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

kauen: an etw. Dat zu kauen habenpřekousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna

Kleinholz: Kleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machennadělat třísky z čeho, rozbít napadrť co

kommen: (wieder) zu sich kommen(opět) přijít k sobě

kommen: (wieder) zu Kräften kommenznovu nabít síly

kommen: zu kurz kommenpřijít zkrátka

kotzen: zum Kotzenna blití

Kuckuck: j-n zum Kuckuck wünschenposlat koho k čertu

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

Last: zu j-s/etw. Lastenna čí účet, na vrub komu

Leben: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

Leidwesen: zu j-s Leidwesenk čí lítosti

machen: j-m zu schaffen machendávat zabrat, dělat potíže komu

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

melden: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

Mittag: (zu) Mittag essenobědvat

Mus: j-n/etw. zu Mus machenrozmlátit koho/co na kaši

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

neunt: zu neuntpo devíti

nichts: Nichts zu danken.Není zač.

nütze: zu etwas nütze seinbýt k něčemu, hodit se k něčemu

ohne: ohne dass..., ohne zu + Inf.bez toho, že..., aniž (by)

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Papier: etw. Akk zu Papier bringendát co na papír napsat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co