Hlavní obsah

Welt

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. světIch bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.um die Welt reisencestovat kolem světa
 2. svět lidstvo, lidéalle Weltcelý svět všichni
 3. svět poměry ve světědie Welt verändern wollenchtít změnit světeine verkehrte Weltsvět naruby
 4. prostředí, svět, oblast módy, filmu ap.die Welt des Kindes/der Antikedětský/antický svět
 5. svět, vesmír kosmický prostordie Entstehung der Weltvznik světa

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. die Dritte Welt polit., ekon.třetí svět rozvojové země
 2. Das ist nicht die Welt. hovor.To není tak žhavé.
 3. nicht die Welt kosten hovor.nestát majlant
 4. auf die Welt kommen přijít na svět narodit se
 5. auf der Welt sein být na světě
 6. aus aller Welt z celého světa přijet ap.
 7. nicht aus der Welt sein hovor.nebýt na konci světa
 8. in aller Welt na celém světě všude
 9. in alle Welt do celého světa všude
 10. etw. Akk aus der Welt schaffen sprovodit co ze světa
 11. j-n in die Welt setzen hovor.vypustit koho do světa porodit dítě
 12. etw. Akk in die Welt setzen hovor.pustit co do světa zprávu, fámu ap.
 13. um alles in der Welt hovor.pro všechno na světě
 14. um keinen Preis der Welt za žádnou cenu
 15. nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu
 16. zur Welt kommen přijít na svět
 17. eine Welt für sich sein být svět sám pro sebe
 18. für j-n bricht eine Welt zusammen komu se hroutí svět
 19. bis ans Ende der Welt na konec světa
 20. der Nabel der Welt pupek světa

Vyskytuje se v

Dach: Střecha světadas Dach der Welt

dritt(er,e,es): třetí svět, země třetího světadie Dritte Welt

erblicken: spatřit světlo světa narodit sedas Licht der Welt erblicken

Nabel: pupek světader Nabel der Welt

Rest: zbytek světa všichni ostatníder Rest der Welt

Welt: třetí svět rozvojové zemědie Dritte Welt

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

einstürzen: Zhroutil se mi svět.přen. Die Welt stürzte für mich ein.

Lauf: Tak to na světě chodí.Das ist der Lauf der Welt.

rosa: dívat se na svět růžovými brýlemihovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehen

verändern: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

Undank: Nevděk světem vládne.Undank ist der Welt Lohn.

svět: po celém světěin aller Welt

za: za nic na světěum nichts in der Welt

bájný: bájný světdie sagenhafte Welt, die Fabelwelt

fantastický: fantastický světeine fantastische Welt

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

nadpozemský: nadpozemský světüberirdische Welt

naruby: Svět je naruby.Die Welt ist verkehrt.

podívat se: podívat se do světain die Welt reisen

pohyb: svět v pohybuWelt in Bewegung

potulovat se: potulovat se po světěin der Welt herumziehen

povzdechnout (si): povzdychnout nad zkažeností světaüber die Verdorbenheit der Welt stöhnen

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

sprovodit: Sprovodil ho ze světa.Er schaffte ihn aus der Welt.

stvoření: stvoření světadie Erschaffung der Welt

širý: bloudit širým světemdurch die weite Welt bummeln

toulat se: toulat se po světědurch die Welt wandern

toulka: toulky světemdie Streifzüge durch die Welt

uzamknout se: uzamknout se před světemsich vor der Welt verschließen

varovat: varovat svět před teroristickým útokemdie Welt vor einem Terrorangriff warnen

velký: žena velkého světaeine Dame von Welt

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

zprostředkovat: zprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln

celý: ani za celý světnicht um die ganze Welt

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemidie Welt durch eine rosa Brille sehen

jiný: být jako z jiného světawie von einer anderen Welt sein

konec: jít za kým až na konec světaj-m bis ans Ende der Welt folgen

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

přijít: přijít na světauf die Welt kommen

zbořit se: expr. Proto se svět nezboří.Deshalb wird die Welt nicht untergehen.

all: z celého světa, ze všech koutů světaaus aller Welt