Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • schlechter, schlimmerhorší než kdo/coschlechter als j./etw.dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

zlý: zlé znameníein böses Zeichen

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný zrakschlechte Augen

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

špatný: mít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný skutekeine böse Tat

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

zlý: ze zlé vůleaus bösem Willen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

zlý: Je to s ním zlé.Er ist böse dran.

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

zlé: v dobrém i ve zlémim Guten wie im Bösen

zlý: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zlý: dělat zlou krevböses Blut machen

zlý: To je snad zlý sen!Das muss ein Albtraum sein!

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schlecht: schlechtes Wetter im Urlaub habenmít na dovolené špatné počasí

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!