Hlavní obsah

lepší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) besserJe lepší než ty.Er ist besser als du.získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen
  2. (vcelku dobrý) besserPohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnen

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

pozice: mít dobrou pozicieine gute Position haben

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

předhonit: Předhonil nejlepšího běžce.Er überholte den besten Läufer.

přetrvat: Dobré dílo přetrvá staletí.Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.

rozpoložení: být v dobrém rozpoloženíin guter Stimmung sein

sluch: mít dobrý sluchein gutes Gehör haben

společnost: dáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

udělat: udělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen

urvat: urvat pro sebe to nejlepšídas Beste an sich raffen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyjadřovací: mít dobré vyjadřovací schopnostigutes Ausdrucksvermögen haben

výkon: dobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungen

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

změna: změna k lepšímueine Veränderung zum Besseren

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

zrak: mít dobrý zrakgute Augen haben

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

žebříček: žebříček nejlepších hráčůdie Rangliste der besten Spieler

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

auseinandergehen: rozejít se v dobrémim Guten auseinandergehen

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

besser: dostat se do lepší společnostiin bessere Gesellschaft kommen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

halbwegs: jakž takž dobré počasíhalbwegs gutes Wetter

heiter: být v dobré náladěin einer heiteren Laune sein

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

all: přát komu všechno dobréj-m alles Gute wünschen

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Appetit: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

befinden: shledat co dobrýmetw. für gut befinden

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten

billig: udělat dobrý kupeinen billigen Kauf machen

Blüte: v nejlepších letechpřen., kniž. in der Blüte seiner Jahre

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

Eindruck: mít z čeho dobrý dojemeinen guten Eindruck von etw. haben

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

einig(er,e,es): s trochou dobré vůlemit einigem guten Willen

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finden: považovat co za dobréetw. gut finden

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

Freund: dobří přátelé/kamarádihovor. dicke Freunde

Geburtstag: Všechno nejlepší k narozeninám!Alles Gute zum Geburtstag!

Gesundheit: Těší se dobrému zdraví.Er ist bei guter Gesundheit.

Gewissen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

gleichfalls: Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!Guten Appetit! – Danke gleichfalls!

gut: Dobré ráno!Guten Morgen!

heißen: Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

Kinderstube: mít dobré vychováníeine gute Kinderstube haben

Mahlzeit: Dobrou chuť!(Gesegnete) Mahlzeit!

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Nachbar: být dobrými sousedygute Nachbarn sein

nachbarlich: pečovat o dobré sousedské vztahygute nachbarliche Beziehungen pflegen

Name: mít dobrou pověsteinen guten Namen haben

nehmen: brát co jako dobré znameníetw. für/als ein gutes Zeichen nehmen

Nerv: mít dobré nervygute Nerven haben

Orientierung: mít dobrou orientacieine gute Orientierung haben

Preis: Udělal mi dobrou cenu.Er hat mir einen guten Preis gemacht.

recht: dost dobrýrecht gut

Reflex: mít dobré reflexygute Reflexe haben

sagen: říci komu dobré ránoj-m Guten Morgen sagen

schaden: škodit dobrému jménu kohoj-s gutem Rufe schaden

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

Sitte: prohřešit se proti dobrým mravůmgegen die guten Sitten verstoßen

spät: lepší pozdě než nikdyhovor. besser spät als nie