Hlavní obsah

wohl

Příslovce

  • dobře zdravotně, psychickysich wohl fühlencítit se dobřeMir ist nicht wohl.Není mi dobře.

Das, podstatné jméno~(e)s

  • dobro, blahozu j-s Wohlpro blaho kohodas öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Zum Wohl! Na zdraví!

Vyskytuje se v

bekommen: Wohl bekomms!Na zdraví!, Do dna! přípitek

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

überschnappen: Du bist wohl übergeschnappt!Tobě asi přeskočilo!

veralbern: Du willst mich wohl veralbern!Ty si ze mě děláš blázny!

verhören: Da haben Sie sich wohl verhört!To jste se asi přeslechl!

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!

prospěch: k obecnému prospěchuzum Wohl der Allgemeinheit

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

blaze: Žijte blaze!Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

dobře: Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

kecat: To kecáš!Du spinnst ja wohl!

koledovat si: Koleduješ si o nepříjemnosti.Du suchst wohl Ärger.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nejspíš: Nejspíš je nemocen.Er ist wohl krank.

pochutnat si: Pochutnejte si!Lassen Sie sich's wohl schmecken!

přeslechnout se: Musela ses přeslechnout.Du musst dich wohl verhört haben.

svůj, svá, své, svoje: Není ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.

ukousat se: Asi se ukoušu nudou!Ich werde wohl vor Langeweile umkommen!

zdraví: připít komu na zdravíauf j-s Wohl trinken

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

kapat: hovor., expr. Kape mu na maják.Bei ihm piept es., Er hat wohl eine Meise.

sloužit: Ať slouží! na zdravíZum Wohl!

zbláznit se: Ty ses snad zbláznil!Du spinnst ja (wohl)!

zdraví: Na zdraví!přípitek Zum Wohl!, Prosit!, při kýchnutí Gesundheit!