Hlavní obsah

wohl

Příslovce

  • dobře zdravotně, psychickysich wohl fühlencítit se dobřeMir ist nicht wohl.Není mi dobře.

Das, podstatné jméno~(e)s

  • dobro, blahozu j-s Wohlpro blaho kohodas öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Zum Wohl! Na zdraví!

Vyskytuje se v

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

fühlen: (ne)cítit se ve své kůžisich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen

Haut: cítit se ve své kůžisich in seiner Haut wohl fühlen

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

wohl: chtě nechtě, tak jak takwohl oder übel

Wohl: Na zdraví!Zum Wohl!

aber: Není chytrá, zato ale pilná.Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

erheben: pozvednout sklenici na čí zdravídas Glas auf j-s Wohl erheben

heben: pozvednout kalich na čí zdravíauf j-s Wohl den Kelch heben

Kopf: Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.

überschnappen: Tobě asi přeskočilo!Du bist wohl übergeschnappt!

veralbern: Ty si ze mě děláš blázny!Du willst mich wohl veralbern!

verhören: To jste se asi přeslechl!Da haben Sie sich wohl verhört!

werden: Asi tady nebude.Er wird wohl nicht da sein.

Zweck: Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.

gescheit: Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!Du bist wohl nicht ganz gescheit!

prospěch: k obecnému prospěchuzum Wohl der Allgemeinheit

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

blaze: Žijte blaze!Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

kecat: To kecáš!Du spinnst ja wohl!

koledovat si: Koleduješ si o nepříjemnosti.Du suchst wohl Ärger.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nejspíš: Nejspíš je nemocen.Er ist wohl krank.

pochutnat si: Pochutnejte si!Lassen Sie sich's wohl schmecken!

přeslechnout se: Musela ses přeslechnout.Du musst dich wohl verhört haben.

svůj, svá, své, svoje: Není ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.

ukousat se: Asi se ukoušu nudou!Ich werde wohl vor Langeweile umkommen!

zdraví: připít komu na zdravíauf j-s Wohl trinken

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

kapat: hovor., expr. Kape mu na maják.Bei ihm piept es., Er hat wohl eine Meise.

sloužit: Ať slouží! na zdravíZum Wohl!

zbláznit se: Ty ses snad zbláznil!Du spinnst ja (wohl)!

bekommen: Na zdraví!, Do dna! přípitekWohl bekomms!