Hlavní obsah

Kind

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  • dítě novorozenec, miminkoein Kind erwartenčekat dítě

Vyskytuje se v

Stall: dětí jako smetí, kupa dětíein ganzer Stall voll Kinder

austeilen: rozdělovat dětem dárkyden Kindern Geschenke austeilen

der, die, das: příbuzní a jejich dětidie Verwandten und deren Kinder

für: kniha pro dětiein Buch für Kinder

klug: vychovávat chytré dítěein kluges Kind erziehen

laufen: Dítěti teče z nosu.Dem Kind läuft die Nase.

legitim: mít manželské dítěein legitimes Kind haben

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

Welt: dětský/antický světdie Welt des Kindes/der Antike

zugunsten, zu Gunsten: sbírka ve prospěch postižených dětíeine Sammlung zugunsten der behinderten Kinder

zuliebe: z lásky k dětemden Kindern zuliebe

zwischen: důvěra mezi rodiči a dětmidas Vertrauen zwischen Eltern und Kindern

als: Když jsem byl ještě dítě,...Als ich noch Kind war,...

angewöhnen: Navykl jsem děti dochvilnosti.Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.

anlaufen: Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.

anschnallen: připásat dítě v autědas Kind im Wagen anschnallen

anziehen: obléknout dítěti bundudem Kind einen Anorak anziehen

aufdecken: odkrýt dítědas Kind aufdecken

aufkommen: platit za dítěfür ein Kind aufkommen

aufnahmefähig: vnímavé dítěaufnahmefähiges Kind

aufnehmen: Otec zvedl dítě do náručí.Der Vater nahm das Kind auf.

austragen: nemoci donosit dítěein Kind nicht austragen können

Bauch: Dítě bolí břicho.Dem Kind tut der Bauch weh.

beaufsichtigen: dohlížet na dělníky/dětidie Arbeiter/Kinder beaufsichtigen

benehmen: Choval se jako dítě.Er hat sich wie ein Kind benommen.

beteiligen: Všechny děti se účastnily hry.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.

bleiben lassen: nechat děti domadie Kinder zu Hause bleiben lassen

doch: Už přece není dítě!Sie ist doch kein Kind mehr!

Doktor: Děti si hrály na doktora.Die Kinder spielten Doktor.

durchbeißen: Dítě rozkouslo bonbon.Das Kind hat den Bonbon durchgebissen.

erziehen: vést své děti k samostatnostiseine Kinder zur Selbständigkeit erziehen

es: Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.

folgsam: pochválit poslušné dítěein folgsames Kind beloben

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

Genick: Dítě si zlomilo vaz.Das Kind hat sich das Genick gebrochen.

Geschlecht: dítě mužského/ženského pohlavíein Kind männlichen/weiblichen Geschlechts

gewöhnen: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

haften: Rodiče ručí za své děti.Eltern haften für ihre Kinder.

ihr: rodiče se svými dětmiEltern mit ihren Kindern

jagen: vyhnat děti z posteledie Kinder aus dem Bett jagen

jeder, jede, jedes: každý muž/každá žena/každé dítějeder Mann/jede Frau/jedes Kind

kein, keine: Nemají děti.Sie haben keine Kinder.

klappen: Děti bouchají dveřmi.Die Kinder klappen mit den Türen.

kleben: Dítě velmi visí na své matce.Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.

kurzhalten: držet děti zkrátkadie Kinder kurzhalten

leiern: Dítě rychle odříkalo básničku.Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

liebkosen: mazlit se s malým dítětemein kleines Kind liebkosen

machen: Dítě nadělalo do postele.Das Kind hat ins Bett gemacht.

mein: mé milé dítěmein liebes Kind

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

nähren: živit pět dětífünf Kinder nähren

Nase: Dítěti krvácí z nosu.Dem Kind läuft die Nase.

Pflege: vzít si dítě do opatrováníein Kind in Pflege nehmen

queren: Děti přešly cestu.Die Kinder querten die Straße.

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

schlagen: Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.

schneiden: ostříhat dětem nehtyden Kindern die Fingernägel schneiden

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

setzen: posadit si dítě na klínsich ein Kind auf den Schoß setzen

sodass: Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.

solange: Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.

sorgen: pečovat o dětifür die Kinder sorgen

sprechen: Dítě se teprve učí mluvit.Das Kind lernt erst sprechen.

stürzen: Děti se vrhly na sladkosti.Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.

taufen: pokřtít dítě jménem Michaeldas Kind auf den Namen Michael taufen

taugen: Tento film není vhodný pro děti.Dieser Film taugt nicht für Kinder.

überfordern: Nesmíš to dítě přetěžovat.Du darfst das Kind nicht überfordern.

überlassen: svěřit komu dítě (do opatrování)j-m ein Kind überlassen

unternehmen: Vzal dítě pod paží.Er hat das Kind untergenommen.

verziehen: Rozmazlili svoje děti.Sie haben ihre Kinder verzogen.

welcher, welche, welches: dítě, které namalovalo nejkrásnější obrázekdas Kind, welches das schönste Bild gemalt hat

zahnen: Dítěti rostou/se prořezávají zoubky.Das Kind zahnt.

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.

zaostalý: tělesně zaostalé dítěein körperlich zurückgebliebenes Kind

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bdít: Rodiče bdí nad svými dětmi.Die Eltern bewachen ihre Kinder.

čiperný: čiperné dítěein (auf)gewecktes Kind

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

hlouček: hloučky dětíTrupps von Kindern

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

hodný: mít hodné dítěein braves Kind haben

choulostivý: choulostivé dítěein empfindliches Kind

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

inkubátor: uložit dítě do inkubátorudas Kind in einen Inkubator legen

jednoletý: jednoleté dítěein einjähriges Kind

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

klubko: klubko dětíein Knäuel Kinder

kopa: mít kopu dětíeinen Haufen Kinder haben

krmit: krmit dítě kašídas Kind mit Brei füttern

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

kupa: mít kupu dětíeinen Haufen Kinder haben

kvůli: kvůli dětemwegen der Kinder

matka: matka tří dětíMutter von drei Kindern

Kind: vylít vaničku i s dítětemdas Kind mit dem Bade ausschütten

mazlit se: Mazlila se se svými dětmi.Sie liebkoste ihre Kinder.

měsíční: měsíční dítěeinmonatiges Kind

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

mnoho: dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nedonošený: nedonošené dítěfrühgeborenes Kind

neduživý: neduživé dítěkränkliches Kind

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nemanželský: nemanželské dítěuneheliches Kind

nemocný: nemocné dítěein krankes Kind

neobratný: neobratné dítěungeschicktes Kind

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezdravý: nezdravé dítěein ungesundes Kind

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

odvykat: odvykat dítě od plendem Kind die Windeln abgewöhnen

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

opožděný: opožděné dítězurückgebliebenes/verzögertes Kind

ordinovat: ordinovat dítěti antibiotikumdem Kind das Antibiotikum verschreiben

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

osiřet: Dítě osiřelo.Das Kind ist verwaist.

osladit: osladit dětem životden Kindern das Leben versüßen

označkovat: označkovat dítě jako problémovédas Kind als problematisch bezeichnen

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

plachý: plaché dítěein scheues Kind