Hlavní obsah

wenden

Slovesowendete/wandte, h. gewendet/gewandt

  1. otočit, obrátit list papíru ap.einen Mantel wendenobrátit kabát (naruby)
  2. gastr.obalit v mouce, vajíčku ap.
  3. otočit, obrátit vozidlo ap.
  4. obrátit, nasměrovat pohled ap.sich nach links wendenotočit se dolevaDas Wetter hat sich gewendet.Počasí se obrátilo.
  5. sich wenden zu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.
  6. sich wenden an j-n obrátit se na koho o pomoc ap.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Vyskytuje se v

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

Rücken: j-m/etw. den Rücken wendenobrátit se zády ke komu/čemu

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

an: sich an j-n wendenobrátit se na koho

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

obrat: politický obratdie politische Wende

dovedně: sport. dovedně zahranýgewandt gespielt

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

důvěřivě: důvěřivě se obrátit na kohosich vertrauensvoll an j-n wenden

neuvěřitelný: neuvěřitelný zvrateine unglaubliche Wende

obrátit: obrátit stránkudie Seite wenden

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

otočit: otočit pečeni na pánviden Braten in der Pfanne wenden

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

požadavek: obrátit se na koho s požadavkemsich mit einer Anforderung an j-n wenden

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

stočit se: stočit se k jihusich nach Süden wenden

zručný: být zručný v čemgewandt in etw. Dat sein

karta: Karta se obrátila.Das Blatt hat sich gewendet.