Hlavní obsah

wenden

Slovesowendete/wandte, h. gewendet/gewandt

  1. otočit, obrátit list papíru ap.einen Mantel wendenobrátit kabát (naruby)
  2. gastr.obalit v mouce, vajíčku ap.
  3. otočit, obrátit vozidlo ap.
  4. obrátit, nasměrovat pohled ap.sich nach links wendenotočit se dolevaDas Wetter hat sich gewendet.Počasí se obrátilo.
  5. sich wenden zu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.
  6. sich wenden an j-n obrátit se na koho o pomoc ap.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Vyskytuje se v

Rücken: j-m/etw. den Rücken wendenobrátit se zády ke komu/čemu

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

wenden: sich wendenzu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.

an: sich an j-n wendenobrátit se na koho

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

obrat: die politische Wendepolitický obrat

dovedně: gewandt gespieltsport. dovedně zahraný

důvěra: sich an j-n mit Vertrauen wendenobrátit se na koho s důvěrou

důvěřivě: sich vertrauensvoll an j-n wendendůvěřivě se obrátit na koho

neuvěřitelný: eine unglaubliche Wendeneuvěřitelný zvrat

obrátit: die Seite wendenobrátit stránku

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

otočit: den Braten in der Pfanne wendenotočit pečeni na pánvi

pomoc: sich an j-n um Hilfe wendenobrátit se o pomoc ke komu, na koho

požadavek: sich mit einer Anforderung an j-n wendenobrátit se na koho s požadavkem

přelom: die Wende im Lebenpřelom v životě

spolehlivý: sich an einen zuverlässigen Menschen wendenobrátit se na spolehlivého člověka

stočit se: sich nach Süden wendenstočit se k jihu

zručný: gewandt in etw. Dat seinbýt zručný v čem

karta: Das Blatt hat sich gewendet.Karta se obrátila.

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu