Hlavní obsah

Rate

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. splátkaetw. auf Raten kaufenkoupit co na splátkyin Raten abzahlensplácet ve splátkách
  2. míra
  3. odb.sazba

Vyskytuje se v

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Rat: Rat schaffenporadit si z problémů

Rat: sich Dat (keinen) Rat wissennevědět si (už) rady

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

halten: kniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kým

kaufen: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

geraten: in eine unbekannte Gegend geratendostat se do neznámé krajiny

geraten: in Gefahr geratendostat se do nebezpečí

geraten: in Vergessenheit geratenupadnout v zapomnění

geraten: in Verlegenheit geratenupadnout do rozpaků

geraten: in Brand geratenvznítit se, vzplanout

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

raten: Dreimal darfst du raten.Můžeš třikrát hádat.

raten: hovor. Rat mal!Hádej!, Tipni si!

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmmit j-m in Konflikt geraten

potíž: dostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dostat se: Jak se sem dostal?Wie ist er hierher geraten?

dostat se: dostat se na scestíauf Abwege geraten

koupit: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

moudrý: moudrá radaweiser Rat

ocitnout se: octnout se v nebezpečíin Gefahr geraten

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přibrat: přibrat koho na poraduj-n zu Rate ziehen

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rada: zvolit radueinen Rat wählen

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

rvačka: dát se do rvačky s kýmin eine Prügelei mit j-m geraten

splátka: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

spletitý: dostat se do spletité situacein eine verwickelte Situation geraten

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

tentokrát: Tentokrát ti neporadím.Ich rate dir dieses Mal nicht.

tíseň: ocitnout se v tísniin Bedrängnis geraten

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

vydařit se: Koláč se vydařil.Der Kuchen ist gut geraten.

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

zabřednout: zabřednout do dluhůin Schulden geraten

zajetí: dostat se do zajetíin Gefangenschaft geraten

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

zlost: dostat zlost na kohoin Zorn auf/über j-n geraten

zoufalství: propadnout zoufalstvíin Verzweiflung geraten

ztráta: dostat se do ztrátyin Verlust geraten

zvrhnout se: Syn se na vojně zvrhl.Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.

bludný: dostat se do bludného kruhuin einen Teufelskreis geraten

bod: přen. uvíznout na mrtvém boděin eine Sackgasse geraten

déšť: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe geraten

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

husa: Dočkej času jako husa klasu.Kommt Zeit, kommt Rat.

kolej: vybočit z kolejíaus dem Gleis geraten/kommen

led: dostat se na tenký ledaufs Glatteis geraten